undergraduate thesis
Podzemne vode Jadranskog vodnog područja

Vlatka Novak (2017)
University of Zagreb
Faculty of Geotechnical Engineering