Pages

Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Luka Radetić
Biorazgradivi komunalni otpad predstavlja jedan od najvećih izazova održivog gospodarenja otpadom (Voća, et al., 2014.). Glavni je to problem i Grada Varaždina, koji ima plan i infrastrukturu (kompostanu) za gospodarenje biootpadom (dijelom biorazgradivog komunalnog otpada) u završnoj fazi čija potpuna realizacija bi značila optimalno gospodarenje biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu, ali za sada još uvijek nije realiziran. Rad prikazuje povijesni pregled optimizacije...
Analiza upotrebe crowdfunding i blockchain tehnologija u investiranju u obnovljive izvore energije
Analiza upotrebe crowdfunding i blockchain tehnologija u investiranju u obnovljive izvore energije
Lucija Nađ
U radu je opisana problematika i mogućnost upotrebe crowdfunding-a (skupno financiranje) i blockchain tehnologije u investiranje u obnovljive izvore energije tokom šestomjesečne razmjene u Citizenergy Lda u Lisabonu, Portugal. Kao prva europska platforma za skupno financiranje održivih projekata predstavlja odličan početak analize u investiranju u OIE te usporedba dviju zemalja u tranziciji, Hrvatske i Portugala. U uvodnom dijelu je definiran cilj rada, a u drugom poglavlju je dan...
Analiza urbanizacije grada Varaždina na satelitskim snimkama
Analiza urbanizacije grada Varaždina na satelitskim snimkama
Karlo Gržan
Svrha ovoga rada je informirati čitaoca o jednostavnosti nadziranja Zemljine površine, opis mogućnosti koje nam pružaju daljinska istraživanja, lakoća prikupljanja podataka, te njihova obrada na primjeru urbanizacije grada Varaždina. Rad je strukturiran tako da objašnjava na koji način nastaju snimci za daljinska istraživanja, kako funkcioniraju sateliti i njihovi senzori od kojih dobivamo potrebne snimke i podatke. Obrađuje se tema kvalitete snimaka koje možemo dobiti, odnosno...
Analiza utjecaja režima rada crpne stanice na potrebni volumen vodospreme
Analiza utjecaja režima rada crpne stanice na potrebni volumen vodospreme
Luka Jambrović
Ovaj završni rad prikazuje važnost režima rada crpne stanice na volumen vodospreme. Pri tome su za jedno pretpostavljeno naselje analizirana tri režima rada crpne stanice; od 0 do 24 h i od 22 do 8 h (uz korištenje energije iz elektroenergetskog sustava), te od 8 do 18 h (uz korištenje solarne energije - energije Sunca). Analiza je izvršena s obzirom na pogonske karakteristike sustava crpna stanica – vodosprema. Nakon toga prikazane su ekonomske, ekološke i društvene...
Antropogeni utjecaj na rijeku Dravu na području Varaždinske županije
Antropogeni utjecaj na rijeku Dravu na području Varaždinske županije
Tea Rebecca Kolić
Rijeka Drava je oduvijek bila sastavni dio života ljudi oko nje. Sa dužinom od 322,8 km kolika je dužina dionice kroz Hrvatsku druga je rijeka u Hrvatskoj po dužini te je jedan od najvećih pritoka Dunavu. Negativne posljedice nastale zbog čovjekovog pokušaja da prilagoditi rijeku sebi i svojim posljedicama očituju se i danas. Narušavanje prirodne ravnoteže biljnog i životinjskog svijeta oko rijeke te u rijeci izazvalo je mnoga nezadovoljstva te potrebu za očuvanjem tog...
Antropogeni utjecaj na zaštitu podzemnih voda u aluvijalnim vodonosnicima
Antropogeni utjecaj na zaštitu podzemnih voda u aluvijalnim vodonosnicima
Roko Ivaci
Podzemna voda kao prirodni resurs ima važni ekonomsku i socijalnu vrijednost. Povećanjem stanovništva povećavaju se i antropogeni utjecaji na podzemnu vodu. U ovom radu naglasak je stavljen na posljedice ljudskog djelovanja na aluvijalne vodonosnike te su kroz analizu rizika ponuđena rješenja na probleme koja ta djelovanja izazivaju. Predstavljeno je 5 konkretnih primjera gdje se kombinacijom prirodne ranjivosti te procjenom opasnosti analizirao rizik i na kraju ponudilo rješenje
Antropogeni utjecaj na zaštitu podzemnih voda u pukotinsko-kavernoznim vodonosnicima
Antropogeni utjecaj na zaštitu podzemnih voda u pukotinsko-kavernoznim vodonosnicima
Blanka Skuhala
Pukotinsko-kavernozni (krški) vodonosnici imaju specifična hidrogeološka obilježja zbog kojih su vrlo osjetljivi na onečišćenje od strane ljudskih aktivnosti. Kako raste populacija ljudi u svijetu, rastu i ljudski utjecaji na podzemnu vodu. Mnoge ljudske aktivnosti mogu pridonijeti promjenama u kvaliteti vode, uključujući poljoprivredu, urbanizaciju, industriju, odlagališta otpada, navodnjavanje i mnoge druge. U ovom radu, obrađena su 4 različitih primjera onečišćenja u...
Arduino platforma za mjerenje vibracija
Arduino platforma za mjerenje vibracija
Saša Višnić
Tema rada jest istraživanje i ispitivanje mogućnosti primjene open-source Arduino platforme u polju geoinženjerstva okoliša. Na primjerima mjerenja vlažnosti zraka i temperature te mjerenja vibracija u usporedbi s profesionalnim uređajem pokazuje se uspješnost i razina primjene platforme u te svrhe. Rad opisuje osnovne karakteristike Arduina i kroz primjere uvodi u njegovo funkcioniranje. Ukratko se opisuju teorijske osnove vibracija i mehaničkih valova, a zatim se prikazuju...
Atomska apsorpcijska spektroskopija u analizi uzorka vode
Atomska apsorpcijska spektroskopija u analizi uzorka vode
Ivana Golubić
Voda je sastavni element planete Zemlje te jedan od temeljnih uvjeta čovjekova opstanka na Zemlji. Oceani i podzemne vode najveći su rezervoari vode čija veličina ovisi o konfiguraciji i strukturi tla. Površinski vodotoci obogaćuju se oborinama ili otapanjem snijega i leda, a poniranjem i utjecanjem u rijeke i mora vraćaju vodu u svoje izvore. Isparavanjem, sublimiranjem ili transpiracijom biljaka vodena para odlazi u atmosferu, gdje se kondenzira i vraća na Zemlju u obliku oborina,...
Automatski i ručni prihvat otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade
Automatski i ručni prihvat otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade
Lorena Kovačić
Danas je skoro svaki proizvod upakiran u ambalažu koja štiti, omogućava lakši transport proizvoda i ''uljepšava'' proizvod te tako privlači kupce. Problem se stvara pri konzumaciji proizvoda gdje ambalaža postaje otpad. Odlaganje otpada i njegovo zbrinjavanje je najveći problem današnjice. Svaki proizvod nakon korištenja potrebno je zbrinuti. Kako bi se stimulirali građani na odvojeno prikupljanje otpada, 2006.godine u Republiku Hrvatsku uveden je sustav povratne naknade za...
Bakar kao onečišćivalo okoliša
Bakar kao onečišćivalo okoliša
Marija Bašić
Teški metali prisutni su u prirodi, a jedan od najvažnijih je bakar. Bakar je kemijski element jedanaeste skupine, metal je specifične „bakrene“ boje, sjajne svijetlo crvene do crvenkastosmeđe. Bakar je jedan od najpoznatijih metala, koji je zastupljen u mnogim sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak) kao i u ljudskom organizmu. Zbog svoje mekoće, žilavosti i savitljivosti, bakar se često koristi u metalurgiji prilikom izrade različitih legura te je poznat kao odličan...
Baze geopodataka u inženjerstvu okoliša
Baze geopodataka u inženjerstvu okoliša
Ivana Petrinjak
Ubrzan rast populacije i iskorištavanje neobnovljivih resursa uzrokuju promjene u pokrovu zemljišta, smanjenju zaliha pitke vode, učestale te nagle promjene vremenskih i klimatskih promjena te utjecaj na globalno zagrijavanje što je glavni uzrok prirodnih katastrofa poput porasta razine mora, pojave tsunamija, otapanje ledenjaka, porast temperature i slično. Baze prostornih podataka mijenjaju čitavi način upravljanja te otvaraju vrata modernom i naprednom konceptu raspodjele...

Pages