Pages

Dokazi graničnog stanja nosivosti plitkih temelja prema Eurokodu 7
Dokazi graničnog stanja nosivosti plitkih temelja prema Eurokodu 7
Marija Trbljanić
U diplomskom radu govorimo općenito o temeljima, njihovoj podjeli, dubini i načinu temeljenja te parametrima posmične čvrstoće. Također govorimo o proračunu nosivosti prema obrascima iz starih propisa iz Pravilnika (slobodni list 15/1990.), gdje su navedene glavne odredbe, vrste opterećenja, ispitivanja u tlu te plitki temelji. Potom je pojašnjen Eurocode 7 sa razrađenim geotehničkim kategorijama, graničnim stanjima te tri projektna pristupa koji su prikazani na primjeru...
Edukacija u gospodarenju otpadom
Edukacija u gospodarenju otpadom
Ivana Topolnjak
Pojavom tehnologije i naglim porastom broja stanovnika susrećemo se s problemom otpada. Otpad ne nestaje kada ga odložimo van našeg vidokruga i to ne znači da time postaje problem nekog drugog. Posljedice nepravilno odloženog otpada štetno utječu na okoliš i zdravlje ljudi. Odbacivanjem otpada, on postaje smeće i samim time gube se sva vrijedna svojstva koja on posjeduje. Ukoliko se ne uvede sustav pravilnog gospodarenja otpadom, taj problem će postati sve veći. U ovom radu...
Efekt zabrane uvoza plastičnog otpada na svjetsko tržište
Efekt zabrane uvoza plastičnog otpada na svjetsko tržište
Vjekoslav Borić
Plastični materijali, odnosno polimeri neizostavan su dio života danas. Plastika kao materijal ima široku upotrebu u skoro svim djelatnostima. Problem nastaje kada se otpadna plastika pravilno ne reciklira te kada nema dostupne infrastrukture za njenu oporabu i pravilno odlaganje. NR Kina je već desetljećima bila glavni uvoznik plastičnog otpada te su sve zemlje svijeta svoj otpad izvozile upravo tamo. Od 01.01.2018. godine NR Kina je zabranila uvoz 24 vrste različitog otpada u svoju...
Efikasnost inkapsuliranja otpada ugradnjom u beton
Efikasnost inkapsuliranja otpada ugradnjom u beton
Iva Lukavečki
Na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu provelo se istraživanje gdje se vitroplast iz tiskanih pločica koristio kao dodatak punilu za beton. Cilj istraživanja je bio da se dokaže da li će se inkapsuliranjem određenog postotka vitroplasta u beton promijeniti njegova svojstva, npr. čvrstoća, te da se analizom rezultata vide prednosti i nedostaci ovakvog načina zbrinjavanja određene vrste otpada, u ovom slučaju vitroplasta. Istraživanje tlačne čvrstoće uzoraka pokazalo je da...
Efikasnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tvornice "Dukat"
Efikasnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tvornice "Dukat"
Kristina Šimunković
Otpadne vode mljekarske industrije spadaju u otpadne vode prehrambene industrije. Karakteristično opterećenje su organske tvari poput proteina, laktoze i masti, sirutka te ostaci sredstava za čišćenje pogona. Iz takvog specifičnog sastava slijede velike varijacije pH vrijednosti takvih otpadnih voda. Rezultati analiza otpadnih voda tvornice „Dukat“ na ulazu i izlazu iz uređaja za pročišćavanje, za period od siječnja do lipnja 2016. godine, uspoređeni su sa maksimalno...
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena iz kamenoloma Podvlaštica kod Orebića
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena iz kamenoloma Podvlaštica kod Orebića
Jakov Markus
U ovom diplomskom radu opisano je postojeće stanje radova na kamenolomu tehničko-građevnog kamena Podvlaštica, te je prikazan način buduće eksploatacije do završnih kontura. Kamenolom Podvlaštica nalazi se na brdovitom terenu Žrnovice, na poluotoku Pelješac, udaljenom oko 1,5 kilometar sjeveroistočno od Orebića. U radu su opisane osnovne geološke, hidrogeološke i inženjersko-geološke značajke ležišta, geološki i istražni radovi te su prikazani rezultati...
Emisije u zrak u postrojenju za oporabu ambalaže od plastike
Emisije u zrak u postrojenju za oporabu ambalaže od plastike
Darko Bušetinčan
Plastika je materijal čija je proizvodnja zbog širokog i raznolikog načina primjene, sve rasprostranjenija te zbog niske cijene i mogućnosti ponovnog iskorištavanja dostupna svima. Kao materijal postaje osnovna građevna jedinica sve većeg broja proizvoda. Najočitiji oblik onečišćenja povezan s plastičnom ambalažom je odlaganje plastike na odlagališta otpada. Industrije za proizvodnju plastike u naglom su porastu. Plastika predstavlja i veliki teret za okoliš zbog svog...
Energetska obnova obiteljske kuće u Sv. Ivanu Zelina
Energetska obnova obiteljske kuće u Sv. Ivanu Zelina
Lucija Antolković
Izvješća o energetskom pregledu i energetski certifikati dio su obvezne dokumentacije koju je potrebno posjedovati u slučaju izrade projekta energetske obnove zgrade. Problematika ovog rada je energetska obnova obiteljske kuće. Predmet ovog energetskog pregleda građevine je stambeno-poslovna zgrada u Svetom Ivanu Zelini. Cilj ovoga rada je izrada projekta energetske obnove zgrade i prijedlozi adaptacije za prelazak u bolji i profitabilniji energetski razred. Termalna snimka zgrade...
Energetska učinkovitost zgrada
Energetska učinkovitost zgrada
Valentina Herega
Tema završnog rada je energetska učinkovitost zgrada. Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije, odnedavno je postala zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Ona može odigrati i ključnu ulogu u povećanju kvalitete gradnje, integralnom razmatranju energetskog koncepta novih zgrada te pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranja postojećih zgrada. Na početku rada opisano je što...
Energija i okoliš
Energija i okoliš
Kristina Čirjak
Potreba za energijom iz godine u godinu postaje sve veća. Populacija raste te je potrebno proizvoditi više energije nego prethodnih godina. Kako proizvodnja energije raste, povećava se i onečišćenje okoliša te se moraju poduzeti mjere kako bi se zaštitio okoliš. Jedan od glavnih izvora onečišćenja je korištenje neobnovoljivih izvora energije. Neobnovljivi izvori energije ne mogu se iznova koristiti i njih je sve manje, a potrošnja raste. Zato je potrebno okrenuti se korištenju...
Energija u ekosustavima
Energija u ekosustavima
Nikola Šestan
Energija predstavlja sposobnost nekog tijela da obavi rad. Postoji nekoliko osnovnih vrsta energija, a one se pretvaraju jedna u drugu. Svi živi organizmi na Zemlji koriste energiju za svoje osnovne životne potrebe. Najvažniji izvor energije za sva živa bića je Sunčeva energija, a najbitniji energetski procesi za sva živa bića na Zemlji su fotosinteza, tijekom koje dolazi do pretvorbe Sunčeve energije u kemijsku testanično disanje, tijekom koje se oslobađa energija koja je...
FTIR i XRD analiza sedimenata i tla na području Plitvičkih jezera
FTIR i XRD analiza sedimenata i tla na području Plitvičkih jezera
Nikolina Fišter
Plitvička jezera su smještena na istoku Like, između Male Kapele i Ličke Plješivice. Obgrljena su šumom i u potpunosti uklopljena u gorski krajolik, a najatraktivniji i najzanimljiviji dio parka su jezera, koja zauzimaju tek 1 % površine parka. Šesnaest većih i znatan broj malih jezera kaskadno su povezani slapovima. Najpoznatija pojava u Nacionalnom parku (NP) Plitvička jezera je proces stvaranja sedre, koja je produkt istaloženog kalcijevog karbonata pri temperaturnim uvjetima...

Pages