Pages

Farmaceutici i zaštita okoliša - utjecaj na okoliš i uklanjanje antibiotika iz modelnih otpadnih voda
Farmaceutici i zaštita okoliša - utjecaj na okoliš i uklanjanje antibiotika iz modelnih otpadnih voda
Andrea Gredelj
Svijest o prisutnosti farmaceutika, a posebice antibiotika u okolišu posljednjih nekoliko godina izaziva sve veću zabrinutost. Brojna istraţivanja dokazala su njihov štetan uĉinak na okoliš, a posebice vodenu floru i faunu. No, vjerojatno najveći problem prisutnosti antibiotika u okolišu je širenje rezistencije na antibiotike, koji predstavljaju jedinu „obranu“ od brojnih, ĉesto smrtonosnih bakterija. Istovremeno, još nisu donesena zakonska organiĉenja koja bi limitirala...
Farmaceutski ksenobiotici u okolišu - izvor, analiza, primjena, utjecaj i tretiranje
Farmaceutski ksenobiotici u okolišu - izvor, analiza, primjena, utjecaj i tretiranje
Tena Baranašić
Farmaceutski ksenobiotici su tvari koje su strane u okolišu jer ne nastaju prirodnim putem već u okoliš dolaze kroz antropogene aktivnosti. Prilikom proizvodnje, korištenja i biotransformacije raznih vrsta farmaceutika u medicini i agronomiji, veliki dio istih u nekom obliku završi u okolišu te na taj način postaju prijetnja okolišu. S obzirom na različite izvore i načine na koji farmaceutici dospijevaju najčešće u vodu, zemlju i zrak, njihove koncentracije variraju te su za...
Fizikalna svojstva tla i stijena
Fizikalna svojstva tla i stijena
Jelena Zagorec
U radu su opisana osnovna fizikalna svojstva geomedija, najvažniji parametri koji se mogu mjeriti te međusobni odnosi elemenata koji grade strukturu tla i stijena u inženjerskom smislu. Iz literature su izdvojena tla i stijene koje se najčešće susreću u problematici inženjerstva okoliša poput glina, pijesaka, šljunaka, lapora, vapnenaca i dolomita. Osim mehaničkih svojstava, za određivanje stanja i definiranje promjena u inženjerstvu okoliša, važna su i druga svojstva:...
Fotokatalitička oksidacija tragova pesticida u zraku
Fotokatalitička oksidacija tragova pesticida u zraku
Elizabeta Radetić
Zemljina atmosfera podijeljena je u 5 različitih slojeva. Ljudi i sav živi svijet borave u najnižem sloju, troposferi. Posljedice onečišćenja ovog sloja negativno se odražavaju na zdravlje ljudi i ekosustava. Hlapivi organski spojevi (eng. Volatile Organic Compounds, dalje: VOC) postali su jedan od glavnih onečišćivala zraka, u zatvorenim i otvorenim prostorima. Izvor VOC- eva u zraku je i česta upotreba pesticida. Mnogi od njih organski su spojevi s izraženim svojstvom...
Fragmentacija kopnenih staništa u Hrvatskoj
Fragmentacija kopnenih staništa u Hrvatskoj
Nina Marciuš
Republika Hrvatska je zemlja velike biološke raznolikosti. U prometno – geografskom smislu, tranzitna je zemlja kroz koju prolaze mnogi međunarodni prometni koridori. Autoceste, brze ceste i dobro razvijena prometna infrastruktura stoga su vaţni ĉimbenici gospodarskog razvoja. Unatoč tome, potrebno je voditi računa i o očuvanju prirode. Fragmentacijom staništa prometnice (ceste i pruge) dijele prirodne cjeline na manje dijelove (fragmente) te time negativno utječu na...
GIS kao alat za predviđanje i potporu kod sanacija geohazardnih događaja
GIS kao alat za predviđanje i potporu kod sanacija geohazardnih događaja
Monika Milašinović
Geohazard je drugi naziv za prirodnu pojavu ili događaj koji u određenim uvjetima može predstavljati opasnost za ljudski život ili imovinu. Prirodne hazarde, tj. katastrofe nije moguće izbjeći, pa je jako važno naučiti živjeti s njima. Glavni razlog proučavanja geohazarda jest prikupljanje dovoljnog broja podataka kako bi se što je moguće bolje razumjeli uzroci koji do njih dovode i procesi koji nastupaju. Na taj način moguće je uočiti njihovu dinamiku i moguće je više ili...
Geodetski radovi kod projektiranja i izvođenja gradnje prometnica
Geodetski radovi kod projektiranja i izvođenja gradnje prometnica
Bruno Curić
U procesu projektiranja i izvođenja građevinskih radova od velike važnosti je geodetska podrška u raznim fazama izvođenja radova, jer bez stalnih geodetskih mjerenja i učestale geodetske kontrole nije moguće dovoljno točno izgraditi prometnicu prema projektu. Sav posao podijeljen je u dvije faze: operativni geodetski poslovi i kontrolni geodetski poslovi koji će biti prikazani u ovom radu. Operativni geodetski poslovi obuhvaćaju prikupljanje projektne dokumentacije u analognom...
Geofizička istraživanja zemljanih nasipa
Geofizička istraživanja zemljanih nasipa
Andrija Zavrtnik
Zbog svoje važnosti i funkcije koju imaju, zemljani nasipi zahtijevaju konstantno održavanje što između ostalog podrazumijeva provjeru i praćenje njihovog mehaničkog stanja. Suptilnošću kojom se izvode, geofizička istraživanja ne narušavaju postojeće stanje nasipa, brza su i jeftina, a daju važne informacije o zonama nestabilnosti u nasipu, mjestima povećane saturacije vodom, prisustvu pukotina i općenito nepovoljnim uvjetima koji ugrožavaju sigurnost i funkcionalnost nasipa....
Geofizičke metode visoke rezolucije i primjena u inženjerstvu okoliša
Geofizičke metode visoke rezolucije i primjena u inženjerstvu okoliša
Roko Ivaci
U geofizici postoje metode kojima se istražuju plitki slojevi tla i površinske zone stjenskih masa. Budući da se većina antropogenih procesa događa na dubini do 50 m, baš ti slojevi i zone predstavljaju predmet interesa inženjerstva okoliša. Zbog prirode problema kojima se bavi, inženjerstvo okoliša zahtjeva detaljniju „sliku“ plićeg sloja tla. Da bi se dobili takvi rezultati istraživanja, koriste se geofizičke metode visoke rezolucije. Ovaj rad se temelji na...
Geokemijske osnove nastanka sedre
Geokemijske osnove nastanka sedre
Sanja Pekčec
Jedinstven proces dogaĎa se na Plitvičkim jezerima s obzirom na druge slične pojave u svijetu. Taloženje kacijevog karbonata koji uzrokuje nastanak sedre vrlo je dinamičan proces i uključuje geološke, hidrogeološke, geološke, geokemijske i biološke uzroke kao i prateće procese. Površinske vode koje sedre trebaju biti prezasićene s kalcijevim karbonatom u obliku kalcijevog hidrogenkarbonata. Na brzacima i osobito na sedrenim barijerama dolazi do izlučivanja mikro i...
Geokemijski pristup u istraživanju geotermalnih voda
Geokemijski pristup u istraživanju geotermalnih voda
Jurica Kovač
Geotermalne vode su tip podzemnih voda koje se od ostalih voda razlikuju po temperaturi, mineralizaciji i sadržaju elemenata i njihovih izotopa. Osnovna podjela geotermalnih voda uobičajeno se provodi s obzirom na glavne anione te se izdavajaju: alkalno kloridne vode, kisele sulfatne vode, kisele sulfatno – kloridne vode i bikarbonatne vode. Glavni ciljevi geokemijskog istraživanja geotermalnih voda su dobivanje sastava geotermalnog fluida i njegova karakterizacija kako bi mu se moglo...
Geologija geotermalnog sustava Varaždinskih Toplica
Geologija geotermalnog sustava Varaždinskih Toplica
Anna Maria Čuljak
Geotermalne vode su ekološko, obnovljivo i čisto prirodno bogatstvo koje se još od davne prošlosti iskorištava upravo zbog svoje ljekovitosti, pogodne temperature i povoljnog geografskog položaja. Kako bi saznali kako nastaje termalna voda i kakav je mehanizam njenog zagrijavanja, vrlo je važno poznavanje geološke građe okolice izvora vode. Upravo na temelju geoloških istraživanja Varaždinskih toplica saznajemo da je termalna voda u toplicama vadoznog porijekla i da na površinu...

Pages