Pages

Geologija i hidrogeologija izvora Kostel
Geologija i hidrogeologija izvora Kostel
Katarina Lovrenović
Vodu, kao čovjekov najvažniji prirodni resurs, potrebno je u što većoj mjeri zaštiti upravo od samog čovjeka i njegovog utjecaja. Zbog svojih svojstava i mogućnosti „samopročišćavanja“ podzemna voda je vrlo značajan izvor pitke vode[1]. Da bi vodu mogli eksploatirati bez većih onečišćenja bitno se pridržavati zakona, pravila i propisa vezanih uz zaštitu podzemnih voda i zaštitu samog izvorišta. Osnova za zaštitu voda je dobro poznavanje geoloških i...
Geologija i hidrogeologija priobalnih izvora na području Zadra
Geologija i hidrogeologija priobalnih izvora na području Zadra
Mihael Dubovečak
U ovom završnom radu izvršena je analiza priobalnih izvora na području Zadra s geološkog i hidrogeološkog aspekta. Budući da se izvori nalaze u krškom području navedene su teoretske osnove hidrogeologije priobalnih izvora u kršu. Geološke jedinice određene su normalnim, transgresivnim i pretpostavljenim granicama. Na području grada Zadra vidljiva je reverzna rasjedna zona široka oko 100 m dok rasjedi i pukotinski sustavi koji su okomito ili dijagonalno povezani s reverznim...
Geološki i hidrogeološki aspekti istraživanja utjecaja odlagališta otpada na okoliš
Geološki i hidrogeološki aspekti istraživanja utjecaja odlagališta otpada na okoliš
Blanka Skuhala
Ovaj rad se bavi istraživanjem utjecaja odlaganja otpada na tlo i vodu, koje uz zrak predstavljaju osnovne sastavnice okoliša. Dugogodišnja nebriga oko odlaganja otpada rezultirala je brojnim neadekvatnim odlagalištima koja emitiraju niz štetnih tvari u okoliš. Najveći rizik po okoliš na odlagalištima predstavljaju procjedne vode koje zbog svojeg složenog sastava te dokazanog toksičnog učinka predstavljaju prijetnju kako za sastavnice okoliša tako i za ljudsko zdravlje. U drugom...
Georadarska istraživanja u arheologiji
Georadarska istraživanja u arheologiji
Matija Peić
Arheologija i inženjerstvo okoliša nas svojim istraživanjima uče da sve što je ispod površine zemlje može imati direkta utjecaj na čovječanstvo danas, bilo da se radi o proučavanju kretanja ili navika ljudi u prošlosti ili o detektiranju onečišćenje okoliša i mogućnost proširenja onečišćenja. Jedna od adekvatnih metoda istraživanja ovih znanstvenih disciplina jest korištenje georadara, uređaja koji emitiranjem elektromagnetskih valova niskih frekvencija stvara profile...
Geosintetici u zaštiti okoliša
Geosintetici u zaštiti okoliša
Monika Sabolek
Geosintetici su industrijski proizvodi izrađeni od prirodnih ili sintetičkih polimernih materijala, a najveću primjenu nalaze u različitim geotehničkim zahvatima, kod izgradnje prometnica, u hidrotehnici i zaštiti okoliša. U ovom radu opisana su njihova osnovna mehanička, fizička i hidraulička svojstva te načini ispitivanja tih svojstava. Objašnjene su glavne funkcije koje geosintetici obavljaju u raznim građevinama i zahvatima te njihova primjena u zaštiti okoliša, posebice...
Geostatistička interpretacija rezultata mjerenja refrakcijskih brzina
Geostatistička interpretacija rezultata mjerenja refrakcijskih brzina
Tajana Težak
Princip primjene geostatističke interpretacije koja se u literaturi često naziva i tehnika geostatističkog filtriranja, se temelji na dekompoziciji promatrane varijable na njene nezavisne elemente. U refrakcijskoj tomografiji osnovna je varijabla seizmička brzina, a nezavisni članovi od kojih je sastavljena se pripisuju fizikalnim svojstvima geomedija, odnosno geološkim značajkama sredine i artefaktima izazvanim primijenjenim seizmičkim metodama mjerenja, obrade i interpretacije....
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin
Nikolina Klišanin
Ovim radom je izrađena analiza prostorne razdiobe koncentracije nitrata u podzemnoj vodi na crpilištu Varaždin kako bi se locirao točkasti izvor onečišćenja. Korišteni su rezultati postupka krosvalidacije, drugim riječima vrijednost varijance greške procjene i postavljena je slijedeća hipoteza: procjena s najmanjom varijancom greške locira izvor onečišćenja najbliže stvarnoj lokaciji. Zbog poznate lokacije deponije, bilo je moguće izmjeriti udaljenost između...
Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu
Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu
Marko Bradaš
Diplomski rad s temom „Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu“ studenta Marka Bradaša opisati će geotehničke i geofizičke istražne radove koji su se izvodili. Ukupno je izvedeno 22 istražne bušotine, 19 seizmičkih profila plitkom seizmičkom refrakcijom (RF) i višekanalnom analizom površinskih valova (MASW) i 3 sondažne jame kojima je ispitana vodoupojnost terena. U radu će biti prikazana i laboratorijska...
Geotehnička istraživanja za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica
Geotehnička istraživanja za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica
Viktor Ricijaš
U ovom radu objašnjeni su i opisani geotehnički istražni radovi za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica. Cilj istražnih radova je dobivanje pouzdanih informacija o fizičko-mehaničkim svojstvima tla na kojem se gradi. Geotehnički istražni radovi uključuju geoelektrično sondiranje i tomografiju, georadar, „in situ“ istraživanje Schmidtovim čekićem, istražno bušenje sa standardnim penetracijskim testom, te su izvršena granulometrijska...
Geotehnički aspekti odlagališta komunalnog otpada
Geotehnički aspekti odlagališta komunalnog otpada
Maja Sever
Otpad je jedan od ključnih ekoloških problema današnjice. Neselektivnim bacanjem otpada iz kućanstava i iz proizvodnje, od često vrlo vrijednog otpada proizvodi se smeće (degradirani otpad). Dodatni je problem što se vrlo često uz redoviti odvoz taj degradirani otpad odlaže na divlja odlagališta. Tek je u posljednje vrijeme u procesu približavanja standardima Europske Unije počelo intenzivnije ulaganje i izgradnja suvremenih uređenih odlagališta. Odlagalište komunalnog otpada...
Geotermalni sustav Lipika
Geotermalni sustav Lipika
Ivana Pekaž
Geotermalne vode nalaze se ispod površine Zemlje i one su prirodni izvor topline i energije koje se još od davne prošlosti iskorištavaju upravo zbog svoje ljekovitosti, pogodne temperature i povoljnog geografskog položaja. Izvori geotermalne vode se razlikuju po temperaturi i kemijskom sastavu vode, tipu vodonosnika te načinu korištenja. Prema balneološkim analizama ispitana voda Lipika je: mineralna, fluorna, natrijeva-hidrokarbonatna-kloridna hiperterma te se zbog toga voda...
Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima
Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima
Rina Vuković
U ovom je završnom radu definiran pojam otpadnih baterija i akumulatora te opisan način gospodarenja otpadnim baterijama ili akumulatorima koji uključuje sustav sakupljanja, sustav obrade/recikliranja, zbrinjavanje ostataka nakon obrade i naknadu za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima. Otpadne baterije ili akumulatori su one baterije ili akumulatori koji se ne mogu ponovno koristiti te su namijenjeni za obradu i/ili recikliranje. Većina otpadnih baterija klasificira se kao...

Pages