Pages

Gospodarenje otpadnim muljem
Gospodarenje otpadnim muljem
Igor Plantak
Otpadni mulj i njegovo zbrinjavanje sve je aktualnija tema današnjice. Količine i načini zbrinjavanja muljeva razlikuju se od zemlje do zemlje, no metode su pretežito jednake. Kako bi se mulj mogao zbrinuti što prihvatljivije za okoliš, potrebno ga je najprije obraditi i dovesti u što inertnije stanje, a zatim odrediti njegovu daljnju uporabu. U uvodnom dijelu rada obrađena je problematika i načini nastajanja otpadnog mulja općenito, dok je u daljnjem dijelu rada objašnjena...
Gospodarenje otpadnom višeslojnom ambalažom
Gospodarenje otpadnom višeslojnom ambalažom
Marta Baček
Višeslojna ambalaža svrstava se u posebnu kategoriju otpada. Načinjena je od više različitih materijala koji se ne mogu ručno odvojiti. Veliki problem ovakve ambalaže jest njezino gospodarenje zbog male količine postrojenja za njezinu obradu. Osim toga, višeslojna ambalaža predstavlja velike probleme kako za društvo tako i za okoliš radi svog sastava, ali i radi svoje upotrebe. Za obradu otpadne višeslojne ambalaže sve češće se istražuju i dobivaju novi načini i...
Gradnja nasipa za obranu od poplava
Gradnja nasipa za obranu od poplava
Manuela Šestanj Perić
U radu je opisana problematika hidrotehničkih nasipa, način njihove gradnje te kontrolni postupci koji se poduzimaju tijekom gradnje. U uvodnom dijelu opisan je cilj rada, a udrugom poglavlju različiti dijelovi hidrotehničkih nasipa. U trećem poglavlju navode se istražni radovi koje bi trebalo obaviti duž lokacije budućeg nasipa te su opisana laboratorijska ispitivanja koja treba obaviti na uzorcima tla s pozajmišta materijala. U četvrtom poglavlju opisan je način gradnje...
Gradnja zbijenih glinenih barijera
Gradnja zbijenih glinenih barijera
Mihael Heček
Glina se često koristi u geotehničkim zahvatima radi svojstva slabije propusnosti vode, što je prikazano u ovom završnom radu. Dva primjera su uzeta za razmatranje gline kao građevinskog materijala . Prvi je na odlagalištu Trebež kod izgradnje nepropusne glinonobetonske barijere radi sprječavanja ulaska procjednih otpadnih u prostor podzemnih voda. Prije početka građenja vodonepropusne glinenobetonske barijere provedeni su istražni radovi radi dobivanja relevantnih informacija...
Gravimetrijske metode analize
Gravimetrijske metode analize
Silvija Ancelj
Gravimetrijska analiza je kvantitativna metoda čija je osnova određivanje mase analita pomoću analitičke vage, instrumenta visoke točnosti i preciznosti. Suština klasične gravimetrijske analize jest u tome da se spoj ili element, koji se nalazi u otopini, taloženjem prevodi u teško topljivi talog, koji se dalje filtriranjem odjeljuje od otopine. Izdvojen talog potom se ispire, suši ili žari te se mjeri njegova masa. Iz mase dobivenog taloga računa se masa analita. ...
Grupno financiranje projekata sunčanih elektrana
Grupno financiranje projekata sunčanih elektrana
Lara Lucija Biondić
U radu je opisana problematika i mogućnost upotrebe grupnog financiranja u investiranje u obnovljive izvore energije s naglaskom na male gradove. Opisani su projekti sunčanih elektrana u gradićima iz Hrvatske, Njemačke, Francuske i Nizozemske. Svi navedeni gradovi imaju manje od 20.000 stanovnika te su zbog toga suočeni su s dodatnim praktičnim izazovima u odnosu na veće. U uvodnom dijelu je definiran cilj rada, a u drugom poglavlju je opisan crowdfunding kao moguće vanjsko...
Hibridni sustav s otpadnom vunom za uklanjanje onečišćivala iz vode
Hibridni sustav s otpadnom vunom za uklanjanje onečišćivala iz vode
Marija Tomaš
Fotokataliza je jedna od novijih tehnologija za uklanjanje onečišćivala iz vode. Korištenje ultraljubičastog zračenje potiče reakcije između fotokatalizatora i onečišćivala sadržanih u vodi. Onečišćivala prisutna u vodama u vrlo niskim koncentracijama uključuju pesticide. Pesticidi su zaštitna sredstva za uklanjanje štetočina i zaštitu usjeva na poljoprivrednim površinama. Konvencionalnim metodama pesticidi zaostaju u vodi nakon pročišćavanja ili ispiranjem...
Hidraulička i energetska održivost naselja korištenjem obnovljivih izvora energije
Hidraulička i energetska održivost naselja korištenjem obnovljivih izvora energije
Anamarija Muhar
Obnovljivi izvori energije ključni su za razvoj i energetsku neovisnost decentraliziranih područja. Istraživanjima korištenja obnovljivih izvora energije razvijaju se nova tehnička rješenja za rasterećenje elektroenergetske mreže te povećanje hidrauličke i energetske održivosti naselja. Upravo jedno takvo rješenje je hibridni sustav koji radi u kombinaciji obnovljivih izvora energije. U diplomskom radu prikazati će se koncept rada hibridnog sustava za proizvodnju električne...
Hidraulički edometar
Hidraulički edometar
Aleksandra Lisičak
Edometar je uređaj kojim se ispituje stišljivost tla, a u njega se ugrađuje neporemećeni uzorak tla kružnog presjeka. Opterećenje se nanosi postepeno tako da je slijedeće uvijek dvostruko veće od ranijeg. Hidraulički edometar razlikuje se od konvencionalnih po tome što se konsolidacijski tlak primjenjuje hidraulički i do gornje površine uzorka prenosi preko savitljive gumene membrane, što se može koristiti za mjerenje promjene volumena uzorka. Mjerenje se može vršiti ručno...
Hidrogeološka obilježja izvora vode na području sjeveroistočnog dijela Prigorja
Hidrogeološka obilježja izvora vode na području sjeveroistočnog dijela Prigorja
Filip Lovrić
Cilj ovog rada je na temelju hidrogeoloških obilježja procijeniti vrijednost zaliha pitke vode u području tzv. sesvetskog Prigorja koji pripada jugoistočnim obroncima Medvednice. Izvori Medvednice su općenito male izdašnosti, ali mnogobrojni, što omogućuje opskrbu vodom manjih naselja. Poznatih izvora je oko 230. Naselja koja imaju vodozahvate pod lokalnom samoupravom na području istraživanja su: Kašina, Planina Gornja, Planina Donja, Blaguša, Jesenovec, Glavnica Donja, Glavnica...
Hidrogeološke karakteristike izvora Harina Zlaka
Hidrogeološke karakteristike izvora Harina Zlaka
Marija Sivonjić
Zaštita zaliha podzemnih voda za piće najvažniji je cilj svakog uređenog društva. U ovom radu prikazan je pristup zaštite podzemnih voda na području Harine Zlake. Vodonosnik se nalazi u dobro propusnom karbonatnom kompleksu stijena srednje i gornjotrijaske starosti. Prijašnjim istraživanjima ustanovljena je velika količina pitke vode prikladne za ljudsku potrošnju koje su zahvaćene pomoću dvije bušotine. Na osnovu geoloških, strukturnih i hidrogeoloških istraživanja i...
Hidrogeološke karakteristike izvora Kupe
Hidrogeološke karakteristike izvora Kupe
Ivica Knapić
U diplomskom radu je ukratko opisan geografski položaj samog izvorišta rijeke Kupe, kao i osnovne prirodne značajke područja Gorskog kotara. Izuzetno bogatstvo oborinama kao i otvoreni krški karbonatni pojas koji ima relativno visoku retencijsku sposobnost glavni su razlozi što su u zoni istjecanja sliva izvorišta Kupe formirana najveća izvorišta u Gorskom kotaru. Sliv je drenažno usmjeren prema Panonskoj depresiji, ali je za ukupnu hidrogeologiju Gorskog kotara važno istaknuti da...

Pages