Pages

Interpretacija rezultata ispitivanja tla dobivenih statičkim piezo-penetrometrom (CPTU)
Interpretacija rezultata ispitivanja tla dobivenih statičkim piezo-penetrometrom (CPTU)
Katarina Pavlović
U prvom dijelu rada dan je kratak opis statičke penetracije, samog uređaja, mjernih parametara te njena uloga i primjenjivost u istražnim radovima. Također, prikazani su i tehnički zahtjevi za CPT/CPTU opremu i postupak ispitivanja prema normi HRN EN ISO 22476-1:2012. Nakon uvođenja u osnovne pojmove statičke penetracije, prikazane su novije mogućnosti interpretacije na temelju normaliziranih parametara prema modificiranom postupku (Robertson 2009). Uvođenjem tzv. indeksa tipa...
Inženjerskogeološka svojstva stijenskih masa
Inženjerskogeološka svojstva stijenskih masa
Danijela Hudinčec
U ovom radu opisano je što je stijenska masa, što utječe na nju te kako se ona može pojaviti na terenu, objašnjeno je stanje geniteta i tropije kao i diskontinuiteti i vrste njih te njihove značajke. Također je opisano stanje naprezanja kao i grafički prikaz naprezanja pomoću Mohrove kružnice i historijat naprezanja.
Inženjerskogeološke vrste stijena i njihova svojstva
Inženjerskogeološke vrste stijena i njihova svojstva
Dario Čolja
Inženjerska geologija je kompleksna geološka znanost koja je čvrsto povezana s građevinskom praksom. IG klasifikacija stijena je prikladnija za graditeljstvo jer se temelji na značajkama koje definiraju svojstva stijena. U inženjerskogeološkom smislu razlikuju se: vezane stijene, slabo vezane stijene i nevezane stijene. Kod čvrsto vezanih stijena postoji čvrsta veza između zrna i odlomaka koji ih izgrađuju, a veza se ostvaruje neposrednim srastanjem zrna minerala i posredno preko...
Inženjerstvo okoliša - u kontekstu "Znanje kao odgovornost očuvanja okoliša"
Inženjerstvo okoliša - u kontekstu "Znanje kao odgovornost očuvanja okoliša"
Ana Vladimir
Prirodni svijet, koji čine biljke, životinje, tlo, zrak i voda, svijet koji je postojao mnogo godina prije čovjeka, koji mu omogućava život i opstanak i kojega je sastavni dio, čovjek nastoji sebi podrediti. Razvojem tehnologije s ciljem napretka, olakšavanja svakodnevnog života čovjek oduvijek sebi prilagođava taj prirodni okoliš, a pri tome ga trajno mijenja, onečišćuje, pa čak u toj mjeri da postoji realna prijetnja za buduće generacije. Inženjeri okoliša koji svoje...
Ispitivanje kakvoće vode za kupanje na jezeru Jarun i Bundek i analiza varijance
Ispitivanje kakvoće vode za kupanje na jezeru Jarun i Bundek i analiza varijance
Alice Šebina
Voda je tekućina bez okusa, mirisa i boje te predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za život. Osnovna podjela namjene voda definira se obzirom na kakvoću voda. Kakvoća voda predstavlja određivanje pojedinih pokazatelja određene tvari ili energije, a za ispitivanje kakvoće voda za kupanje podaci se prikupljaju kontinuiranim monitoringom. Kakvoća vode za kupanje ovisi prvenstveno o mikrobiološkim pokazateljima, odnosno o količini Escherichie coli (E. coli) i crijevnih enterokoka....
Ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije teških metala pomoću zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) s površina uz željezničku prugu
Ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije teških metala pomoću zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) s površina uz željezničku prugu
Natalija Kunješić
Prikupljanje uzoraka tla i biljke zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) provodilo se na području sjeverozapadne Hrvatske, duž željezničkih pruga Zagreb-Varaždin, Varaždin-Golubovec i Varaždin-Ludbreg, na 25 postaja, tijekom četiri dana: 10.06.2014., 16.06.2014., 03.07.2014. i 30.07.2014. Ciljevi ovog diplomskog rada bili su istražiti fitoakumulacijski potencijal zlatošipke za bakar (Cu), cink (Zn), kadmij (Cd), krom (Cr), nikal (Ni) i olovo (Pb), odrediti sadržaj navedenih teških...
Ispitivanje razine buke industrijskog okoliša
Ispitivanje razine buke industrijskog okoliša
Antonela Pausić
Buka je svaki neželjeni zvuk koji višestruko ugrožava ljudsko zdravlje i sluh. Industrijska buka je buka koja nastaje u tehnološkom procesu. Svrha ovoga rada je ispitati razinu buke industrijskog okoliša. Kao dobar primjer industrijskog okoliša mjerena je razina buke unutar i oko postrojenja za Mehaničko biološku obradu otpada (MBO) u Varaždinu. Također, mjerenja buke izvršena su kod najbližeg naselja (prvih kuća) kako bi se provjerio mogući utjecaj MBO postrojenja ...
Ispitivanje teških metala u tlu na staništima zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) na površinama uz željezničku prugu
Ispitivanje teških metala u tlu na staništima zlatošipke (Solidago gigantea Ait.) na površinama uz željezničku prugu
Andrej Klarić
Prikupljanje uzoraka tla provodilo se u ljetu 2014. godine na području sjeverozapadne Hrvatske uz željezničke pruge Zagreb – Varaždin, Varaždin – Golubovec i Varaždin - Ludbreg na 25 postaja. U uzorcima tla određivala se koncentracija teških metala: bakra (Cu), cinka (Zn), kadmija (Cd), kroma (Cr), nikla (Ni) i olova (Pb). Teški metali određeni su pomoću metode masene spektrometrije. Ciljevi ovog diplomskog rada bili su određivanje količine teških metala u tlima uz...
Istraživanje temeljnog tla u svrhu sanacije tvrđave "MINČETA" u Dubrovniku
Istraživanje temeljnog tla u svrhu sanacije tvrđave "MINČETA" u Dubrovniku
Luka Hančić
Tema ovog rada je geotehničko istraživanje u svrhu poboljšanja temeljnog tla i sanacije tvrđave „Minčeta“, s obzirom da je tijekom godina doživjela brojna oštećenja. Geotehnička istraživanja i ispitivanja predstavljaju jednu od osnovnih podloga svakog građevinskog projekta a počinju izradom programa istražnih radova. Terenski istražni radovi izvode se primjenom geoloških istraživanja, geofizičkih istraživanja, istražnog bušenja i in-situ metoda geotehničkih...
Izbor lokacije odlagališta komunalnog otpada
Izbor lokacije odlagališta komunalnog otpada
Igor Miloš
Izbor lokacije odlagališta otpada je složen i zahtjevan proces koji se sastoji od proučavanja i istraživanja makrolokacije na kojoj se planira izgradnja odlagališta te zadovoljenja svih kriterija koji su nametnuti u službi očuvanja okoliša i zdravlja ljudi. Kroz rad ukratko je objašnjen razvoj gospodarenja otpadom, te na koji način se planira gospodariti otpadom u budućnosti. Proces izbora lokacije odlagališta uvjetovan je društvenim, ekonomskim i ekološkim čimbenicima, a...
Izolacija odlagališta otpada glinobetonskom dijafragmom
Izolacija odlagališta otpada glinobetonskom dijafragmom
Bruno Vidaković
U radu je opisan dio zahvata sanacije odlagališta otpada Trebež kod grada Samobora. S obzirom da se to nesanitarno odlagalište nalazi na prostoru vodonosnih slojeva i u blizini vodocrpilišta nužno je bilo izvršiti sanaciju kako bi se spriječilo moguće onečišćenje tla i podzemnih voda. Sanacija je provedena „in-situ“ metodom izolacije odnosno izgradnjom duboke vertikalne glinobetonske dijafragme vrlo niske vodopropusnosti oko cijelog tijela odlagališta koja onemogućava pronos...
Izrada plitkih bušotina za uporabu dizalica topline
Izrada plitkih bušotina za uporabu dizalica topline
Denis Veršić
Panonsko područje Hrvatske ima visoke temperaturne gradijente, potencijal geotermalne energije zasad nije adekvatno iskorišten. Obzirom na stagnaciju direktnog korištenja visokotemperaturnih geotermalnih potencijala i značajan porast primjene plitkih niskotemperaturnih potencijala u Europi tijekom zadnjeg desetljeća za potrebe grijanja i hlađenja, ovaj rad se bavi izradom plitkih bušotina za uporabu dizalice topline. Sustav dizalice topline s bušotinskim izmjenjivačima topline jedan...

Pages