Pages

Adsorpcijski kapacitet otpadne vune
Adsorpcijski kapacitet otpadne vune
Ana Rosan
Vuna je nekada bila najvažniji proizvod ovaca, neizostavan u svakom domaćinstvu i tekstilnoj industriji, ali u posljednjih nekoliko desetljeća je smanjen interes za vunom osobito lošije kvalitete koje u Hrvatskoj ima najviše. U ovom diplomskom radu prikazana su svojstva vune te načini na koje se sve vuna može iskoristiti kao potencijalni adsorbens plavog dizela. Ispitani su adsorpcijski kapacitet ovčje vune na plavi dizel u različitim medijima poput vodovodne vode i morske vode...
Aktualni trendovi klimatskih i meteoroloških pokazatelja na području grada Varaždina
Aktualni trendovi klimatskih i meteoroloških pokazatelja na području grada Varaždina
Mateja Marget
U završnom radu analiziraju se najvažniji meteorološki pokazatelji na području grada Varaždina koji definiraju klimatske pokazatelje i stanje klime, a to su oborine i temperatura zraka. Svrha navedenoga je predviđanje moguće pojave suša i poplava. Kroz analize trendova ukupnih dnevnih količina oborina te srednjih dnevnih temperatura zraka unutar razmatranog vremenskog perioda od deset godina od 2007. do 2016. godine, utvrđeno je nepostojanje značajnih trendova povećanja,...
Aktualno stanje hidrometrije u svijetu s obzirom na otjecanje
Aktualno stanje hidrometrije u svijetu s obzirom na otjecanje
Marija Somogji
Projektiranje i građenje prvenstveno hidrotehničkih građevina te svih ostalih vrsta građevina u niskogradnji pa čak i visokogradnji nezamislivo je bez određivanjaja otjecanja, odnosno površinskog kretanja vode. Otjecanje se mjeri odnosno opisuje kvalitativano i kvantitativno. Hidrometrija je znanost o mjerenju i analizi vode u svim Hidrometrija je znanost o mjerenju i analizi vode u svim njezinim oblicima pojavljivanja na Zemlji, uključujući metode, mjerne tehnike i instrumentarij...
Alternativne tehnologije pročišćavanja zraka
Alternativne tehnologije pročišćavanja zraka
Dorotea Vrček
Ubrzanim razvojem tehnologije i industrije dolazi do naglog emitiranja onečišćavajućih tvari u okoliš što je jedan od najvećih problema današnjice. Suvremeno doba iziskuje nove načine pomoću kojih je moguće brzo i efikasno pročistiti onečišćene ili nadasve, zagađene sastavnice okoliša, poput zraka i vode, koje su besprijekorno potrebne za funkcioniranje živog svijeta. Držeći se teme vezane uz zrak, sve se veća važnost pridodaje hlapljivim spojevima (npr. amonijak), te...
Analiza educiranosti studentske populacije u Republici Hrvatskoj o gospodarenju električnim i elektroničkim otpadom
Analiza educiranosti studentske populacije u Republici Hrvatskoj o gospodarenju električnim i elektroničkim otpadom
Valentina Kefelja
E-otpad, također poznat kao otpadna električna i elektronička opreme (OEEO) postaje jedan od najbrže rastućih tokova otpada širom svijeta. Cjelokupni OEEO ide u red opasnog otpada zbog komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicija, berilija, fosfora. Poradi toga, pristupilo se analizi educiranosti studenata o gospodarenju OEEO. U istraživanju je sudjelovalo 308 studenata. Preko 70% studenata se izjasnilo da je na njihovo znanje...
Analiza emisija u zrak s odlagališta otpada "Totovec"
Analiza emisija u zrak s odlagališta otpada "Totovec"
Danira Gogić
Odlaganje otpada na odlagalište otpada još uvijek se koristi kao jedan od glavnih načina za zbrinjavanje otpada. Kod svakog odlagališta javljaju se velike količine odlagališnih plinova od kojih su najznačajniji metan i ugljikov dioksid. Ti plinovi se ubrajaju u značajne stakleničke plinove i kao takvi moraju se spriječiti da izlaze u atmosferu. Upravo zbog toga, svako odlagalište otpada mora imati adekvatan i pravilno postavljen sustav za sakupljanje i kontrolu odlagališnih...
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Kristina Zajec
Izvor Rječine i izvor Kupe su dva velika krška izvora od kojih jedan pripada Jadranskom, a drugi Crnomorskom slivu. Izvor Rječine se koristi za vodoopskrbu grada Rijeke, a izvor Kupe nije zahvaćen za javnu vodoopskrbu no predstavlja strateške rezerve pitke vode za Republiku Hrvatsku. Izvori se nalaze na nadmorskoj visini od oko 325 m n.m. Izvor Rječine izvire iz špiljskog sustava u zaleđu Rijeke na kontaktu dobro vodopropusnih karbonatnih stijena i vodonepropusnih fliških naslaga....
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Marija Šparavec
Razvojem ljudske civilizacije i gospodarskim rastom dolazi do stvaranja sve većih količina otpada. Sve veće količine otpada nastaju i kao posljedica napretka tehnologije te sve kraćeg vijeka korištenja proizvoda. U prošlosti nisu postajala uređena odlagališta otpada već se otpad odlagao na neuređena odlagališta. Takav slučaj bio je i sa odlagalištem Prudinec/Jakuševec. Na njemu su se odlagale velike količine otpada na prostor koji nije bio uređen kao sanitarno odlagalište...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Marija Pejić
Iskustva o projektiranju i izvedbi kružnih raskrižja u Hrvatskoj promatramo kroz tri vremenska razdoblja: do 1970.-tih, između 1970. i 1990., te od 1990.-tih do danas. Procjenjuje se da su u funkciji 173 kružna raskrižja, od čega ih je oko 85 u gradskim i prigradskim područjima. Dok raskrižja prve generacije karakterizira određena limitiranost u urbaniziranom ambijentu, rješenja u onih iz drugog razdoblja predstavljaju proizvod onovremenskih standarda, s favoriziranjem tokova s...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Katarina Pavlović
U prvom dijelu ovog rada opisane su prometnice općenito, njihova podjela i osnovni elementi kako bismo dobili uvid u njihovu strukturu, važnost i namjenu. Svi opisi potkrijepljeni su slikama za bolje razumijevanje teksta. Opis samih prometnica predstavljaju bazu za glavnu temu ovog rada, a to su kružni tokovi. U ovom radu navedena je podjela kružnih tokova, njihova namjena, prednosti, nedostaci. Objašnjeni su svi osnovni elementi koje sadržava jedan kružni tok. Razrađeni su...
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Helena Novak
U posljednje vrijeme u slivu Jadro i Ţrnovnice izgrađeno je mnogo poslovnih objekata različite namjene, povećan je broj stambenih objekta, a poljoprivredne površine koje su dosad bile neobrađene, počele su se intenzivno obrađvati. Sve to moţe negativno utjecati na kakvoću voda izvora Jadro i Ţrnovnica, stoga je sve veća paţnja usmjerena upravo na zaštitu podzemnih voda ovog sliva. Kao posljedica toga provedena su (i još se provode) brojna geološka, hidrogeološka,...
Analiza kakvoće otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda primjenom metode RAPS
Analiza kakvoće otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda primjenom metode RAPS
Mateja Marget
Voda je važan čimbenik u ljudskom zdravlju te bitan sastojak živih organizama i nužna za život svih živih organizama. Povećanjem broja stanovništva i porastom životnog standarda došlo je do povećane potrošnje vode, što je zapravo dovelo do porasta velike količine otpadne vode. Prije ispuštanja u okoliš, potrebno je otpadnu vodu pročistiti pomoću uređaja za pročišćavanje otpadne vode. Pročišćavanje otpadnih voda javnog sustava odvodnje Čakovca i prigradskih...

Pages