Pages

Aktualni trendovi klimatskih i meteoroloških pokazatelja na području grada Varaždina
Aktualni trendovi klimatskih i meteoroloških pokazatelja na području grada Varaždina
Mateja Marget
U završnom radu analiziraju se najvažniji meteorološki pokazatelji na području grada Varaždina koji definiraju klimatske pokazatelje i stanje klime, a to su oborine i temperatura zraka. Svrha navedenoga je predviđanje moguće pojave suša i poplava. Kroz analize trendova ukupnih dnevnih količina oborina te srednjih dnevnih temperatura zraka unutar razmatranog vremenskog perioda od deset godina od 2007. do 2016. godine, utvrđeno je nepostojanje značajnih trendova povećanja,...
Aktualno stanje hidrometrije u svijetu s obzirom na otjecanje
Aktualno stanje hidrometrije u svijetu s obzirom na otjecanje
Marija Somogji
Projektiranje i građenje prvenstveno hidrotehničkih građevina te svih ostalih vrsta građevina u niskogradnji pa čak i visokogradnji nezamislivo je bez određivanjaja otjecanja, odnosno površinskog kretanja vode. Otjecanje se mjeri odnosno opisuje kvalitativano i kvantitativno. Hidrometrija je znanost o mjerenju i analizi vode u svim Hidrometrija je znanost o mjerenju i analizi vode u svim njezinim oblicima pojavljivanja na Zemlji, uključujući metode, mjerne tehnike i instrumentarij...
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Kristina Zajec
Izvor Rječine i izvor Kupe su dva velika krška izvora od kojih jedan pripada Jadranskom, a drugi Crnomorskom slivu. Izvor Rječine se koristi za vodoopskrbu grada Rijeke, a izvor Kupe nije zahvaćen za javnu vodoopskrbu no predstavlja strateške rezerve pitke vode za Republiku Hrvatsku. Izvori se nalaze na nadmorskoj visini od oko 325 m n.m. Izvor Rječine izvire iz špiljskog sustava u zaleđu Rijeke na kontaktu dobro vodopropusnih karbonatnih stijena i vodonepropusnih fliških naslaga....
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Marija Šparavec
Razvojem ljudske civilizacije i gospodarskim rastom dolazi do stvaranja sve većih količina otpada. Sve veće količine otpada nastaju i kao posljedica napretka tehnologije te sve kraćeg vijeka korištenja proizvoda. U prošlosti nisu postajala uređena odlagališta otpada već se otpad odlagao na neuređena odlagališta. Takav slučaj bio je i sa odlagalištem Prudinec/Jakuševec. Na njemu su se odlagale velike količine otpada na prostor koji nije bio uređen kao sanitarno odlagalište...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Marija Pejić
Iskustva o projektiranju i izvedbi kružnih raskrižja u Hrvatskoj promatramo kroz tri vremenska razdoblja: do 1970.-tih, između 1970. i 1990., te od 1990.-tih do danas. Procjenjuje se da su u funkciji 173 kružna raskrižja, od čega ih je oko 85 u gradskim i prigradskim područjima. Dok raskrižja prve generacije karakterizira određena limitiranost u urbaniziranom ambijentu, rješenja u onih iz drugog razdoblja predstavljaju proizvod onovremenskih standarda, s favoriziranjem tokova s...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Katarina Pavlović
U prvom dijelu ovog rada opisane su prometnice općenito, njihova podjela i osnovni elementi kako bismo dobili uvid u njihovu strukturu, važnost i namjenu. Svi opisi potkrijepljeni su slikama za bolje razumijevanje teksta. Opis samih prometnica predstavljaju bazu za glavnu temu ovog rada, a to su kružni tokovi. U ovom radu navedena je podjela kružnih tokova, njihova namjena, prednosti, nedostaci. Objašnjeni su svi osnovni elementi koje sadržava jedan kružni tok. Razrađeni su...
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Helena Novak
U posljednje vrijeme u slivu Jadro i Ţrnovnice izgrađeno je mnogo poslovnih objekata različite namjene, povećan je broj stambenih objekta, a poljoprivredne površine koje su dosad bile neobrađene, počele su se intenzivno obrađvati. Sve to moţe negativno utjecati na kakvoću voda izvora Jadro i Ţrnovnica, stoga je sve veća paţnja usmjerena upravo na zaštitu podzemnih voda ovog sliva. Kao posljedica toga provedena su (i još se provode) brojna geološka, hidrogeološka,...
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Ida Šaško
U ovom radu opisana je teorijska osnova važnosti upravljanja kakvoćom površinskih voda te su analizirani mikrobiološki pokazatelji kakvoće vode za kupanje. Ispitivanje kakvoće voda za kupanje obuhvaća ispitivanje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina površinskih voda koje upućuju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti prilikom korištenja površinskih voda za rekreaciju. Mikrobiološki pokazatelji smatraju se najznačajnijim indikatorima onečišćenja površinskih voda...
Analiza mogućnosti bioplinskog postrojenja BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o.
Analiza mogućnosti bioplinskog postrojenja BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o.
Davor Zemljak
Posljednjih desetak godina u sektoru energetike zabilježen je veliki porast korištenja obnovljivih izvora energije. U obnovljive izvore energije spada i bioplin koji je moguće proizvesti iz svih organski razgradivih tvari, a dobiveni bioplin pretvarati u električnu i toplinsku energiju te ju upotrebljavati na osviješten i suvremen način. Republika Hrvatska ima velikih potencijala unutar obnovljivih izvora energije, osobito kod proizvodnje bioplina i izgradnje bioplinskih postrojenja...
Analiza poprečno opterećenih pilota
Analiza poprečno opterećenih pilota
Dominik Maresić
Piloti su stupovi koji prenose sile od građevine na dublje nosive slojeve tla. Sile koje djeluju na pilot, pored momenta, se rastavljaju na uzdužnu i poprečnu komponentu. Poprečna opterećenja su dovoljno velika da se mora izvršiti analiza naprezanja i deformacija u pilotu jer pilot postaje kritičan element u sistemu konstrukcija tlo. Način proračuna pilota se dijeli na analitički i numerički. Analitički način proračuna se primjenjuje na jednostavnijim modelima kao što je...
Analiza sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj
Analiza sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj
Marijan Đurina
Od 1990. godine u Republici Hrvatskoj počinje se provoditi uzorkovanje miješanog komunalnog otpada. Prema rezultatima uzorkovanja kontinentalne i jadranske Hrvatske u razdoblju od 1990 do 2014. godine nastojalo se objediniti podatke kako bi isti mogli poslužiti za usporedbu sastava miješanog komunalnog otpada svijeta i Republike Hrvatske s obzirom na čimbenike koji utječu na njegov sastav. Analiza godišnjih kretanja miješanog komunalnog otpada uspoređena je s donošenjem zakona,...
Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Luka Radetić
Biorazgradivi komunalni otpad predstavlja jedan od najvećih izazova održivog gospodarenja otpadom (Voća, et al., 2014.). Glavni je to problem i Grada Varaždina, koji ima plan i infrastrukturu (kompostanu) za gospodarenje biootpadom (dijelom biorazgradivog komunalnog otpada) u završnoj fazi čija potpuna realizacija bi značila optimalno gospodarenje biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu, ali za sada još uvijek nije realiziran. Rad prikazuje povijesni pregled optimizacije...

Pages