Pages

Mogućnost korištenja samoniklih biljaka u biljnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda - analiza životnih oblika, oblika rasta i flornih elemenata
Mogućnost korištenja samoniklih biljaka u biljnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda - analiza životnih oblika, oblika rasta i flornih elemenata
Valentina Kraš
Otpadne vode trebale bi se pročistiti prije ispuštanja u recipijent. Jedan od načina pročišćavanja otpadnih voda je korištenje biljnih uređaja. Biljni uređaji su kompleksni biološki sustavi koji oponašaju procese u prirodi i konstruirani su prema načelima prirodnih močvarnih ekosustava izvan prirodne lokacije. Predstavljaju alternativan, jednostavan, prihvatljiv i ekonomski opravdan način obrade otpadnih voda. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko biljnih uređaja koji se...
Mogućnost recikliranja obrađenog otpadnog LCD-a u betonskoj galanteriji
Mogućnost recikliranja obrađenog otpadnog LCD-a u betonskoj galanteriji
Maja Turčin
Posljedica ubrzanog i modernog stila života jedan od velikih problema današnjice zbog sve veće količine električnog i elektroničkog otpada (EE otpad). Prema katalogu otpada EE otpad spada u posebnu kategoriju otpada zbog potrebe za posebnim načinom zbrinjavanja tog otpada. Zbog sve veće količine EE otpada razvijaju se različite metode kako najbolje upotrijebiti vrijedne komponente iz istog te se razvijaju različiti načini recikliranja tog otpada. U ovom diplomskom radu...
Mogućnost zaštite okoliša od štetnog utjecaja otpadnog tonera
Mogućnost zaštite okoliša od štetnog utjecaja otpadnog tonera
Nikola Kaniški
Uslijed neadekvatnog zbrinjavanja tonera i tinti nakon njihove upotrebe moguće je onečišćenje okoliša prvenstveno tla, površinskih i podzemnih voda. Ukoliko takve otpadne vode, bez prethodne odgovarajuće obrade dospiju u okoliš, zbog svoje obojenosti narušavaju njegovu estetiku, a također mogu predstavljati opasnost zbog prisutnosti teško razgradivih i toksičnih kemijskih spojeva. Za obradu takvih otpadnih voda postoji čitav niz metoda, ali je njihova primjena ograničena...
Mogućnosti eksploatacije cinka uz pomoć biljaka
Mogućnosti eksploatacije cinka uz pomoć biljaka
Josip Beber
Rastom broja stanovništva raste i potreba za eksploatacijom metala pri čemu se narušava okoliš. Zahvati koji se vrše pri dobivanju metala ostavljaju trag na prirodi i čovjeku u obliku onečišćenih zemljišta, voda i zraka. Dolazi do potrebe za novim tehnologijama koje otvaraju vrata održivom razvoju i racionalnom korištenju prirodnih resursa. Jedna od tih tehnika je fitoremedijacija uz pomoć biljaka. Primarni fitoremedijacije je smanjiti ukupnu biopristupačnost pojedinog...
Mogućnosti eksploatacije nikla uz pomoć biljaka
Mogućnosti eksploatacije nikla uz pomoć biljaka
Simona Štriga
Fitorudarenje nikla ekološki je prihvatljiva i ekonomski isplativa metoda dobivanja ovog vrijednog metala čije su primjene brojne. Nikal se zahvaljujući dobrim svojstvima legura u kojima je sadržan koristi za proizvodnju više od tristotinjak tisuća proizvoda. Fitoremedijacija se smatra „zelenom“ metodom za uklanjanje teških metala iz tla jer nasuprot konvencionalnim, fizikalnim i kemijskim metodama, pruža brojne prednosti; jeftinija je, jednostavnija, uklopljiva u krajobraz i...
Mogućnosti gospodarenja industrijskim otpadom
Mogućnosti gospodarenja industrijskim otpadom
Lucija Sekovanić
Industrijski otpad postoji još od početka industrijske revolucije i podrazumijeva svaki otpad, koji je nastao kao posljedica proizvodnih procesa u gospodarstvu, ustanovama te uslužnim djelatnostima, a po sastavu, količini i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada. U radu su opisani problematika i mogućnosti gospodarenja industrijskim otpadom. Uvodni dio definira cilj rada, propisane zakone, vrste industrijskog otpada, njihovo djelovanje na okoliš i ljude te mogući načini...
Mogućnosti ponovne upotrebe vode u proizvodnji bitumena
Mogućnosti ponovne upotrebe vode u proizvodnji bitumena
Petra Strahija
Voda je izvor života ali isto tako i važna sirovina u mnogim industrijskim procesima. S obzirom na ubrzani gospodarski razvoj i čovjekovo vrlo često neodgovorno ponašanje prema prirodi, zalihe prirodne čiste vode su u mnogim slučajevima ugrožene. Stoga je gospodarenje vodom značajan segment ljudskog napretka i blagostanja. Gledano s ekološkog aspekta, mogućnost uštede vode na bilo koji način veoma je poželjna, kao i ispuštanje otpadne vode. Veoma je važno da industrije...
Mogućnosti recikliranja otpadnog bitumena
Mogućnosti recikliranja otpadnog bitumena
Tomislav Hodić
U radu su opisana glavna svojstva bitumena, načini proizvodnje u rafinerijama nafte, glavna svojstva i primjena. Problematika rada je u mogućnostima zbrinjavanja otpada nastalog pri proizvodnji proizvoda na bazi bitumena. Navedeno je nekoliko mogućnosti zbrinjavanja koji su prihvatljivi, a omogućuju ponovnu upotrebu sirovina ili energije.
Mogućnosti recikliranja televizora
Mogućnosti recikliranja televizora
Karla Bogdan
popularnosti CRT televizora doveo je do značajnog povećanja odbačenih televizora pa je njihovo zbrinjavanje postalo globalni problem. Gospodarenje otpadnim televizorima od posebnog je značaja jer televizori sadrže materijale, koji s aspekta zaštite okoliša iziskuju poseban tretman. Jedan od osnovnih dijelova televizora je katodna cijev. Katodna cijev sastoji se od dijelova koji sadrže opasne teške metale, kao što su olovo, stroncij, barij, selenij i drugi. Nepravilno gospodarenje...
Mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području sjeverozapadne Hrvatske
Mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području sjeverozapadne Hrvatske
Sandra Zbiljski
U ovom radu, počevši od stanja vjetroenergetike u svijetu, Europi i Hrvatskoj, dat je kratki opis nastanka vjetra gdje se zbog razlike u temperaturama odnosno tlakovima pretvara u kinetički oblik energije. Također, navedena su bitna obilježja vjetra, a to su smjer i brzina vjetra te utjecaj hrapavosti površine na brzinu vjetra. Opisani su sustavi za iskorištavanje energije vjetra, odnosno vjetroturbine koje koriste kinetičku energiju vjetra za pokretanje generatora te značajke rada...
Morfološki sastav miješanog komunalnog otpada Grada Varaždina
Morfološki sastav miješanog komunalnog otpada Grada Varaždina
Matea Levanić
U Gradu Varaždinu još nikad nije provedeno uzorkovanje miješanog komunalnog otpada. Ovim radom htjelo se doći do konkretnih podataka o sastavu miješanog komunalnog otpada iz crnih kanti na području Grada Varaždina te utvrditi razlike u sastavu otpada iz stambenih zgrada i privatnih kuća. Analiza je pokazala da svijest građana nije na zadovoljavajućoj razini što se tiče razvrstavanja otpada te da postoji puno prostora za napredak.
Navodnjavanje na vodnom području rijeke Dunav
Navodnjavanje na vodnom području rijeke Dunav
Saša Martinčević
Vodno područje rijeke Dunav sačinjava Grad Zagreb, trinaest županija svojom ukupnom površinom i dvije županije djelomično što ukupno čini oko 63 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Navodnjavanje je hidrotehnička mjera kojom se tlu dodaje voda sa svrhom postizanja najpovoljnije razine vlage za vrijeme vegetacije i samim time postiže se optimalan urod. Prije samog navodnjavanja potrebno je klasificirati tla prema prioritetima i pogodnosti za navodnjavanje. Slijedeći korak je...

Pages