Pages

Sudionici u gradnji
Sudionici u gradnji
Antonija Horvat
Pojekt je skup međusobno i u logičnom redosljedu povezanih aktivnosti usmjerenih ostvarenju postavljenih ciljeva, a ograničenog su trajanja. Zapravo projekt je svaki proces kojim se postiže neki cilj ili skupina ciljeva. Svaki projekt se može podijeliti na pojedine faze (koncipiranje, definiranje i izvođenje) koje su njegov sastavni dio i imaju svoj cilj. Te ciljeve ostvaruju sudionici u gradnji. Zakonom o gradnji (NN 153/13) određene su osobe koje u njoj sudjeluju (investitor,...
Sudjelovanje javnosti u procesima zaštite okoliša
Sudjelovanje javnosti u procesima zaštite okoliša
Lucija Radetić
Čovjek je dio okoliša, prirode i svih ostalih okruženja koje omogućuju postojanje i daljnji razvoj. Upravo zbog uzajamnosti djelovanja potrebno je promovirati održivi razvitak društva, temeljen na ekološkoj, gospodarskoj i sociokulturnoj održivosti. Provođenje održivog razvoja, stoga uvelike ovisi o usklađivanju javnih interesa sa zainteresiranom javnošću. Donošenjem Zakona o zaštiti okoliša (NN 83/13, 153/13, 78/15) kojim je propisano načelo pristupa informacijama i...
Suvremeni egzogeni procesi i uloga inženjerske geologije
Suvremeni egzogeni procesi i uloga inženjerske geologije
Ivan Ficko
Djelovanje egzogenih procesa najviše ovisi o klimi, nagibu zemljišta, mehaničkoj i kemijskoj otpornosti stijena te njihovoj vodopropusnosti. Egzogeni procesi predstavljaju naziv za sve procese koji izvana mijenjaju reljefne oblike nastale endogenim procesima. Erozija, korozija, abrazija, denudacija i akumulacija spadaju u tzv. suvremene egzogene procese. Oni djeluju na teren u kojem i na kojem želimo graditi. S obzirom na mjesto nastanka egzogeni procesi mogu biti padinski, fluvijalni,...
Suvremeni endogeni procesi i uloga inženjerske geologije
Suvremeni endogeni procesi i uloga inženjerske geologije
Filip Plažanin
Unutarnji pokreti Zemlje koji utječu na oblikovanje reljefa nazivaju se endogenim procesima. Endogeni procesi pokretani su toplinskom energijom koja se oslobađa prilikom izdizanjem lakših elemenata od težih u unutrašnjosti Zemlje (pomicanje litosfernih ploča), raspadanjem radioaktivnih elemenata te usporavanjem Zemljine rotacije. Glavni uzrok pokretanja litosfernih ploča je magma koja se kreće u Zemljinoj unutrašnjosti. Izravne posljedice kružnog kretanja magme su magmatizam i...
Tehnološke mogućnosti smanjenja emisija stakleničkih plinova u zgradi Fakulteta
Tehnološke mogućnosti smanjenja emisija stakleničkih plinova u zgradi Fakulteta
Ivan Šarić
Tema ovog rada je analiza tehnoloških mogućnosti smanjenja emisija stakleničkih plinova u zgradarstvu i njihova primjena na zgradi Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Energetska efikasnost zgrada, odnosno energetsko certificiranje zgrada prema potrošnji energije postala je zakonska obveza za sve zgrade u Republici Hrvatskoj. Cilj je energetskom obnovom zgrade utjecati na efikasnu potrošnjuenergije te poticanje primjene ekonomski isplativih, energetski efikasnih tehnologija,...
Terenska ispitivanja i mjerenja u inženjerskoj geologiji
Terenska ispitivanja i mjerenja u inženjerskoj geologiji
Nikola Jurković
Izvedba i projektiranje svakog zahvata u okoliš, izgradnja objekata te izrada profila tla zahtijevaju niz terenskih ispitivanja i mjerenja obuhvaćena područjem inženjerske geologije. U ovome radu prikazana su ispitivanja i mjerenja koji obuhvaćaju geološka, geotehnička i geofizička istraživanja. Ta ispitivanja sastoje se od kartiranja, in situ ispitivanja, izrade istražnih bušotina i mjerenja u njima. Razmatraju se i geofizičke metode, a rezultat su informacije o dubini pojedinih...
Terenski istražni radovi u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja Donjeg Vidovca
Terenski istražni radovi u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja Donjeg Vidovca
Silvestar Dregarić
U radu su obrađeni geotehnički istražni radovi, koji su provedeni na lokaciji u Donjem Vidovcu, kako bi se utvrdio raspored, debljina i svojstava pojedinih slojeva ispod površine terena. Izvedena su istražna bušenja uz jezgrovanje, a po završetku bušenja provedena je terenska identifikacija i USC klasifikacija nabušene jezgre. Uzeti su uzorci tla za laboratorijske analize kako bi se utvrdila fizikalna i mehanička svojstva tla, a neka od tih svojstava određena su pomoću „in...
Tomografija prvih nailazaka
Tomografija prvih nailazaka
Martin Lakušić
Seizmičke metode istraživanja koriste se skoro jedno stoljeće u naftnoj industriji, geoinženjerstvu okoliša, graditeljstvu, hidrološkim ispitivanjima i brojnim drugim područjima u kojima je potrebno dobiti prikaz tla ispod površine Zemlje. Ove metode temelje se na obradi umjetno proizvedenih seizmičkih valova koji nastaju udarcem čekića o metalnu ploču, korištenjem eksploziva ili utega velike mase koji se pušta s određene visina na tlo. Amplituda i vremena njihovih nailazaka...
Toplinske pumpe kao doprinos energetskoj bilanci Republike Hrvatske
Toplinske pumpe kao doprinos energetskoj bilanci Republike Hrvatske
Jurica Mikulić
Vrijednosti geotermalnog gradijenta i toplinskog toka za područje Hrvatske više su od europskog prosjeka što je osnovni preduvjet i pokazatelj potencijala plitkih geotermalnih resursa, a koji zasad u RH nisu odgovarajuće iskorišteni, dok u EU ova tehnologija ima gotovo eksponencijalni godišnji porast u instaliranim kapacitetima. Hrvatska koristi dva do tri puta više energije po jedinici bruto nacionalnog proizvoda nego većina zemalja članica EU, što dovodi do prekomjernog uvoza...
Transport otpada
Transport otpada
Stjepan Matić
U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, transport otpada predstavlja poveznicu između mjesta prikupljanja otpada i mjesta njegove obrade, oporabe ili odlaganja. Rad prikazuje sustav gospodarenja otpada u Republici Hrvatskoj, vrste transporta otpada, transport opasnog otpada, prekogranični transport otpada i važnost optimizacije sustava transporta otpada.
Tranzicija grada prema 100% obnovljivoj energiji-slučaj: Hrvatska Kostajnica
Tranzicija grada prema 100% obnovljivoj energiji-slučaj: Hrvatska Kostajnica
Dalibor Bišćan
Energetska tranzicija je postala globalna pojava, događaju se promjene prijelazom s linearnog na kružno gospodarstvo, energetske decentralizacije i demokratizacije, tranzicije prema obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti i pridavanja dodatne važnosti zaštiti okoliša. Ovaj rad daje pregled tih pojava, te se fokusira na nove prilike kroz analizu stanja u gradu Hrvatska Kostajnica, te dalje daje prijedloge mjera s fokusom na smanjenje potrošnje električne...
Trasiranje toka sustava Plitvičkih jezera
Trasiranje toka sustava Plitvičkih jezera
Matea Ružić
Plitvička jezera najstariji su hrvatski Nacionalni park čiju je posebnost prepoznao UNESCO i uvrstio na popis Svjetske prirodne baštine. Plitvička jezera krasi 16 jezera koja se dijele na Donja i Gornja jezera ukupne duljine oko 9 km, a najveće među njima je Prošćansko jezero. U ovom radu opisano je trasiranje toka sustava Plitvičkih jezera gdje je bio cilj odrediti brzinu toka vode kroz sustav jezera. Trasiranje se provodilo u periodu od 23. do 28. rujna 2019. godine s traserom...

Pages