Pages

Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Analiza hidrogeoloških karakteristika izvora Rječine i izvora Kupe
Kristina Zajec
Izvor Rječine i izvor Kupe su dva velika krška izvora od kojih jedan pripada Jadranskom, a drugi Crnomorskom slivu. Izvor Rječine se koristi za vodoopskrbu grada Rijeke, a izvor Kupe nije zahvaćen za javnu vodoopskrbu no predstavlja strateške rezerve pitke vode za Republiku Hrvatsku. Izvori se nalaze na nadmorskoj visini od oko 325 m n.m. Izvor Rječine izvire iz špiljskog sustava u zaleđu Rijeke na kontaktu dobro vodopropusnih karbonatnih stijena i vodonepropusnih fliških naslaga....
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Analiza izmjerenih vrijednosti parametara u podzemnim vodama u okolici odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec
Marija Šparavec
Razvojem ljudske civilizacije i gospodarskim rastom dolazi do stvaranja sve većih količina otpada. Sve veće količine otpada nastaju i kao posljedica napretka tehnologije te sve kraćeg vijeka korištenja proizvoda. U prošlosti nisu postajala uređena odlagališta otpada već se otpad odlagao na neuređena odlagališta. Takav slučaj bio je i sa odlagalištem Prudinec/Jakuševec. Na njemu su se odlagale velike količine otpada na prostor koji nije bio uređen kao sanitarno odlagalište...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Analiza izvedenog stanja kružnog toka bez desnog skretanja u Varaždinu - ulica Braće Radić
Marija Pejić
Iskustva o projektiranju i izvedbi kružnih raskrižja u Hrvatskoj promatramo kroz tri vremenska razdoblja: do 1970.-tih, između 1970. i 1990., te od 1990.-tih do danas. Procjenjuje se da su u funkciji 173 kružna raskrižja, od čega ih je oko 85 u gradskim i prigradskim područjima. Dok raskrižja prve generacije karakterizira određena limitiranost u urbaniziranom ambijentu, rješenja u onih iz drugog razdoblja predstavljaju proizvod onovremenskih standarda, s favoriziranjem tokova s...
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Analiza izvedenog stanja kružnog toka s desnim skretanjem u Varaždinu - Gospodarska ulica
Katarina Pavlović
U prvom dijelu ovog rada opisane su prometnice općenito, njihova podjela i osnovni elementi kako bismo dobili uvid u njihovu strukturu, važnost i namjenu. Svi opisi potkrijepljeni su slikama za bolje razumijevanje teksta. Opis samih prometnica predstavljaju bazu za glavnu temu ovog rada, a to su kružni tokovi. U ovom radu navedena je podjela kružnih tokova, njihova namjena, prednosti, nedostaci. Objašnjeni su svi osnovni elementi koje sadržava jedan kružni tok. Razrađeni su...
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Analiza izvora opasnosti u slivu Jadra i Žrnovnice
Helena Novak
U posljednje vrijeme u slivu Jadro i Ţrnovnice izgrađeno je mnogo poslovnih objekata različite namjene, povećan je broj stambenih objekta, a poljoprivredne površine koje su dosad bile neobrađene, počele su se intenzivno obrađvati. Sve to moţe negativno utjecati na kakvoću voda izvora Jadro i Ţrnovnica, stoga je sve veća paţnja usmjerena upravo na zaštitu podzemnih voda ovog sliva. Kao posljedica toga provedena su (i još se provode) brojna geološka, hidrogeološka,...
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Ida Šaško
U ovom radu opisana je teorijska osnova važnosti upravljanja kakvoćom površinskih voda te su analizirani mikrobiološki pokazatelji kakvoće vode za kupanje. Ispitivanje kakvoće voda za kupanje obuhvaća ispitivanje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina površinskih voda koje upućuju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti prilikom korištenja površinskih voda za rekreaciju. Mikrobiološki pokazatelji smatraju se najznačajnijim indikatorima onečišćenja površinskih voda...
Analiza poprečno opterećenih pilota
Analiza poprečno opterećenih pilota
Dominik Maresić
Piloti su stupovi koji prenose sile od građevine na dublje nosive slojeve tla. Sile koje djeluju na pilot, pored momenta, se rastavljaju na uzdužnu i poprečnu komponentu. Poprečna opterećenja su dovoljno velika da se mora izvršiti analiza naprezanja i deformacija u pilotu jer pilot postaje kritičan element u sistemu konstrukcija tlo. Način proračuna pilota se dijeli na analitički i numerički. Analitički način proračuna se primjenjuje na jednostavnijim modelima kao što je...
Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Analiza sustava optimalnog gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu
Luka Radetić
Biorazgradivi komunalni otpad predstavlja jedan od najvećih izazova održivog gospodarenja otpadom (Voća, et al., 2014.). Glavni je to problem i Grada Varaždina, koji ima plan i infrastrukturu (kompostanu) za gospodarenje biootpadom (dijelom biorazgradivog komunalnog otpada) u završnoj fazi čija potpuna realizacija bi značila optimalno gospodarenje biorazgradivim komunalnim otpadom u Gradu Varaždinu, ali za sada još uvijek nije realiziran. Rad prikazuje povijesni pregled optimizacije...
Analiza utjecaja režima rada crpne stanice na potrebni volumen vodospreme
Analiza utjecaja režima rada crpne stanice na potrebni volumen vodospreme
Luka Jambrović
Ovaj završni rad prikazuje važnost režima rada crpne stanice na volumen vodospreme. Pri tome su za jedno pretpostavljeno naselje analizirana tri režima rada crpne stanice; od 0 do 24 h i od 22 do 8 h (uz korištenje energije iz elektroenergetskog sustava), te od 8 do 18 h (uz korištenje solarne energije - energije Sunca). Analiza je izvršena s obzirom na pogonske karakteristike sustava crpna stanica – vodosprema. Nakon toga prikazane su ekonomske, ekološke i društvene...
Atomska apsorpcijska spektroskopija u analizi uzorka vode
Atomska apsorpcijska spektroskopija u analizi uzorka vode
Ivana Golubić
Voda je sastavni element planete Zemlje te jedan od temeljnih uvjeta čovjekova opstanka na Zemlji. Oceani i podzemne vode najveći su rezervoari vode čija veličina ovisi o konfiguraciji i strukturi tla. Površinski vodotoci obogaćuju se oborinama ili otapanjem snijega i leda, a poniranjem i utjecanjem u rijeke i mora vraćaju vodu u svoje izvore. Isparavanjem, sublimiranjem ili transpiracijom biljaka vodena para odlazi u atmosferu, gdje se kondenzira i vraća na Zemlju u obliku oborina,...
Biološka svojstva otpada
Biološka svojstva otpada
Matea Levanić
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem društvu i nastoji se tretirati tehnologijama i procesima da imaju što manji štetni utjecaj na okoliš. Biološka svojstva otpada podložna su promjenama uslijed starenja otpadnog materijala. U ovom završnom radu objašnjeno je koje su biorazgradive komponente u miješanom komunalnom otpadu te su ukratko opisane biološke metode obrade otpada te produkti takvih obrada. Zbog svojstva biorazgradnje, ova frakcija komunalnog otpada predstavlja...
Diskontinuiteti u stijenskim masama i njihova analiza u sklopu inženjerskogeoloških istraživanja
Diskontinuiteti u stijenskim masama i njihova analiza u sklopu inženjerskogeoloških istraživanja
Vedran Sanković
Proučavanje i analiza diskontinuiteta od izuzetnog je značaja kod promatranja stijene kao materijala na kojem se gradi ili kod eksploatacije stijenske mase. Pod pojmom diskontinuiteta se naziva bilo koji prekid geološkog kontinuiteta u stijenskoj masi koji ima malu ili nikakvu vlačnu čvrstoću i kod kojeg dolazi do potpunog gubitka kohezije. Analiza diskontinuiteta započinje njihovom podjelom s obzirom na procese njihova nastanka. Dio diskontinuiteta u stijenskim masama nastaje za...

Pages