Pages

Analiza količina isparene vode za grad Varaždin
Analiza količina isparene vode za grad Varaždin
Martina Habulan
U završnom radu analizira se isparavanje s vodene površine (evaporacija) na području grada Varaždina. Svrha navedenoga je uvid u karakteristike i veličinu isparavanja s vodene površine kao jedne od ulaznih varijabli za dimenzioniranje hidrotehničkih građevina, kao što su akumulacije, retencije i slični zahvati. Kroz analize prikaza isparavanja unutar razmatranog vremenskog perioda od deset godina od 2008. do 2017. godine, utvrđeno je nepostojanje trendova povećanja, odnosno...
Analiza kvalitete zraka u Gradu Zaboku
Analiza kvalitete zraka u Gradu Zaboku
Denis Vrbanek
Stoljećima, pa čak i tisućljećima, ljudska aktivnost nije u većoj mjeri utjecala na čistoću okoliša i kvalitetu zraka. To se mijenja u trenutku kada dolazi do razvoja industrije. Ubrzanim razvojem društvenih zajednica dolazi do sve većeg štetnog utjecaja ljudi na životni okoliš. Danas je situacija i mnogo ozbiljnija, pa tako visoke koncentracije onečišćavala imaju izuzetno snažan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Svojim djelima čovjek je uzrokovao mnoge negativne...
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Analiza mikrobioloških pokazatelja kakvoće vode za kupanje
Ida Šaško
U ovom radu opisana je teorijska osnova važnosti upravljanja kakvoćom površinskih voda te su analizirani mikrobiološki pokazatelji kakvoće vode za kupanje. Ispitivanje kakvoće voda za kupanje obuhvaća ispitivanje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina površinskih voda koje upućuju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti prilikom korištenja površinskih voda za rekreaciju. Mikrobiološki pokazatelji smatraju se najznačajnijim indikatorima onečišćenja površinskih voda...
Analiza mogućnosti bioplinskog postrojenja BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o.
Analiza mogućnosti bioplinskog postrojenja BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o.
Davor Zemljak
Posljednjih desetak godina u sektoru energetike zabilježen je veliki porast korištenja obnovljivih izvora energije. U obnovljive izvore energije spada i bioplin koji je moguće proizvesti iz svih organski razgradivih tvari, a dobiveni bioplin pretvarati u električnu i toplinsku energiju te ju upotrebljavati na osviješten i suvremen način. Republika Hrvatska ima velikih potencijala unutar obnovljivih izvora energije, osobito kod proizvodnje bioplina i izgradnje bioplinskih postrojenja...
Analiza mogućnosti kraja životnog vijeka otpadnih fluorescentnih lampi
Analiza mogućnosti kraja životnog vijeka otpadnih fluorescentnih lampi
Ivona Golub
Električni i elektronički otpad jedan je od najbrže rastućih vrsta otpada u Europi, zbog čega se sustavi gospodarenja otpadom na razini svake države sve više unaprjeđuju. Otpadne fluorescentne žarulje posebno su izdvojene zbog komponenti koje sadrže, među kojima je najopasnija za okoliš živa. Analizom kraja životnog vijeka otpadnih fluorescentnih lampi u programu openLCA želi se utvrditi koji sustav obrade ima najmanji utjecaj na okoliš, a koji najveći u određenom...
Analiza nelinearnog odziva tla na seizmičku pobudu na području grada Ivanca
Analiza nelinearnog odziva tla na seizmičku pobudu na području grada Ivanca
Ivan Slukan
Osim magnitude potresa i udaljenosti od epicentra potresa, na oštećenja nastala na nekoj lokaciji utječu i efekti lokalnog tla, pri čemu dolazi do amplifikacije seizmičke pobude od osnovne stijene do površine tla. Pri tom je važno razumjeti utjecaj lokalnih uvjeta tla na gibanja izazvana potresom, zbog mogućnosti pojave velikih oštećenja građevina, koja se često događaju u područjima mekih tala za vrijeme jakih podrhtavanja. Zato je važno procijeniti dinamički odziv tla u...
Analiza onečišćenja čestičnim tvarima u urbanim područjima Republike Hrvatske
Analiza onečišćenja čestičnim tvarima u urbanim područjima Republike Hrvatske
Martina Habulan
Lebdeće čestice (PM) obuhvaćaju mješavinu kemijskih spojeva i čestica vode koje se nalaze u zraku. Većinom su heterogenog kemijskog sastava, a u okoliš dospijevaju iz različitih izvora, u različitim veličinama i oblicima (u obliku prašine, pepela, čađe, dima, čestica minerala, silikata). Osim industrijskih objekata, značajan utjecaj u emisiji lebdećih čestica imaju pokretni izvori onečišćenja (promet). Prema veličini, dijele se na dvije skupine: PM10 i PM2,5. Veličina...
Analiza poprečno opterećenih pilota
Analiza poprečno opterećenih pilota
Dominik Maresić
Piloti su stupovi koji prenose sile od građevine na dublje nosive slojeve tla. Sile koje djeluju na pilot, pored momenta, se rastavljaju na uzdužnu i poprečnu komponentu. Poprečna opterećenja su dovoljno velika da se mora izvršiti analiza naprezanja i deformacija u pilotu jer pilot postaje kritičan element u sistemu konstrukcija tlo. Način proračuna pilota se dijeli na analitički i numerički. Analitički način proračuna se primjenjuje na jednostavnijim modelima kao što je...
Analiza primjene desalinacijskih sustava na otocima u Hrvatskoj
Analiza primjene desalinacijskih sustava na otocima u Hrvatskoj
Marino Bebić
Tema ovoga diplomskog rada jest problematika vodoopskrbe na područjima poput otoka u Republici Hrvatskoj. Uglavnom sve otoke na području RH karakterizira okršeni krajolik bez značajnijih vodotoka, iznimka je jedino otok Cres koji ima sređen sustav vodoopskrbe iz Vranskog jezera. Poseban problem javlja se u vrijeme turističke sezone kada se broj ljudi/posjetitelja na otocima poveća i do 10 puta. Za sada većini otoka brodovi vodonosci dovoze vodu s kopna, a kvaliteta te vode je...
Analiza problema izvijanja razupornih elemenata
Analiza problema izvijanja razupornih elemenata
Dario Grgec
Razuporni elementi, kao dijelovi mehaničkih konstrukcija izloženi su različitim vrstama naprezanja. U ovom radu analiziraju se problemi izvijanja štapnih elemenata potpornih konstrukcija, te određuju karakteristike i dimenzije koje moraju zadovoljavati prema kriteriju stabilnosti. Izraditi će se numerički primjer iz inženjerske prakse analizom razupornih elemenata, s obzirom na poprečni presjek i vrstu materijala.
Analiza sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj
Analiza sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj
Marijan Đurina
Od 1990. godine u Republici Hrvatskoj počinje se provoditi uzorkovanje miješanog komunalnog otpada. Prema rezultatima uzorkovanja kontinentalne i jadranske Hrvatske u razdoblju od 1990 do 2014. godine nastojalo se objediniti podatke kako bi isti mogli poslužiti za usporedbu sastava miješanog komunalnog otpada svijeta i Republike Hrvatske s obzirom na čimbenike koji utječu na njegov sastav. Analiza godišnjih kretanja miješanog komunalnog otpada uspoređena je s donošenjem zakona,...
Analiza složenog stanja naprezanja konzolnog nosača
Analiza složenog stanja naprezanja konzolnog nosača
Antonio Jaguljnjak
U radu se daje analiza ponašanja konzolnog nosača kod izvedbe zaštitne konstrukcije iskopa građevinske jame. Na početku rada opisuje se što je to savijanje, koje su to geometrijske osobine presjeka, koje vrste savijanja postoje, također će se pobliže objasniti pojam neutralne linije nosača te crtanje dijagrama naprezanja u poprečnom presjeku. Nakon teoretskog osvrta slijedi praktični dio koji je izrađen u programu GeoStudio 2012 (Sigma/W). Analiza dobivenih podataka iz...

Pages