Pages

Hidrogeološke karakteristike izvora Zagorska Mrežnica kod Ogulina
Hidrogeološke karakteristike izvora Zagorska Mrežnica kod Ogulina
Marko Tomašek
U radu su prikazane hidrogeološke karakteristike izvora Zagorska Mrežnica koji se nalazi kod Ogulina, a zahvaćen je za javnu vodoopskrbu Grada Ogulina. Izvor Zagorske Mrežnice je najveći izvor Ogulinskog vodoopskrbnog sustava, a zahvaćeno je 120 L/s. Slivno područje izvora Zagorske Mrežnice je vrlo kompleksno, jer je riječ o nekoliko stepenica istjecanja i ponovnog poniranja vode u krško podzemlje unutar istog slivnog područja. Zona prihranjivanja ovoga sliva seže u planinsko...
Hidrogeološke značajke izvora Crne i Bijele rijeke na području Plitvičkih jezera
Hidrogeološke značajke izvora Crne i Bijele rijeke na području Plitvičkih jezera
Karolina Sabol
Krš je krajolik specifičnih površinskih formi koji je uglavnom razvijen u karbonatnim stijenama. Osnovna svojstva krških terena su nedostatak stalnih površinskih tokova, pojava ponora i zatvorenih depresija, brojne kaverne i podzemni kanali te postojanje velikih krških izvora. Nacionalni park Plitvička jezera biser su hrvatskog krša te se čini kao da prkose prirodnim zakonitostima krša jer čine jednu od najljepših vodenih oaza u Dinarskom kršu. Tu se nalaze i brojni stalni...
Hidrogeološke značajke izvora i vodotoka Plitvice na području Plitvičkih jezera
Hidrogeološke značajke izvora i vodotoka Plitvice na području Plitvičkih jezera
Marina Marciuš
Površina sliva Plitvičkih jezera je oko 150 km2, a smješten je u graničnom području crnomorskog sliva, do razvodnice sa slivom Jadranskog mora. Sliv Plitvičkih jezera praktički je u cijelosti dio Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, površine oko 297 km2. Nacionalni park je proglašen 1949., a 1979. godine je uvršten na UNESCO-vu listu svjetske prirodne baštine. Geološki položaj vodotoka Plitvice obuhvaća naslage dobro uslojenih vapnenih dolomita i tanko ulojene pločaste...
Hidrogeološki odnosi u priljevnom području izvora Čikole
Hidrogeološki odnosi u priljevnom području izvora Čikole
Andreja Tomašić
Izvor Čikole najvažniji je vodoopskrbni objekt za grad Drniš i okolna manja naselja. Zbog toga je potrebno odrediti površinu priljevnog područja i hidrogeološke odnose s drugim susjednim slivovima, kako bi se efikasnije moglo upravljati zaštitom količine i kakvoće podzemne vode koja istječe na izvoru. Pretežiti dio sliva izvora rijeke Čikole izgrađuju propusne stijene iz kojih voda istječe na površinu u kontaktnoj zoni s barijerom Petrova polja i uzvodno u dolini uzduž rijeke...
Hidrogeološki odnosi u priobalnim krškim vodonosnicima
Hidrogeološki odnosi u priobalnim krškim vodonosnicima
Karlo Leskovar-Tolić
U diplomskom radu prikazane su karakteristike krških priobalnih vodonosnika. Obrađen je teorijski i stvarni odnos slane vode u priobalnim vodonosnicima. Kod teorijskog razmatranja odnosa slane i slatke vode korišten je Ghyben-Herzbergov zakon. Kao praktičan primjer obrađeni su podaci hidrogeoloških istraživanja provedenih 2003. godine na kaptažnom objektu Dobrica u Bakarskom zaljevu čiji je cilj istraživanja bio utvrditi uzroke zaslanjenja na kaptaži Dobrica te dati rješenje za...
Hidrološka analiza protoka rijeke Plitvice pored Varaždina
Hidrološka analiza protoka rijeke Plitvice pored Varaždina
Laura Barbir
Svrha izrade ovog rada jeprikaz hidrološkog režima,odnosnoprotokarijeke Plitvice. Rijeka Plitvica se u jednom dijelu godine izlijeva iz korita i poplavljuje okolna područja, dok je u većem dijelu godine njezin vodostaj, odnosno protok zanemariv. Velike promjene srednjeg dnevnog protoka postoje unutar svake godine, ali i između pojedinih godina.U ovome se radu analiziraju srednji dnevni protoci rijeke Plitvice za vremensko razdoblje od posljednjih 15 godina od 2003. do 2017. godine, na...
Identifikacija onečišćenja okoliša praćenjem štetnih tvari u biomaterijalu
Identifikacija onečišćenja okoliša praćenjem štetnih tvari u biomaterijalu
Darija Horvatić
Onečišćenje okoliša predstavlja veliki problem današnjice. Čovjek nemarno, možda i nesvjesno, zbog svoje želje za razvojem uništava okoliš, odnosno njegove sastavnice do nepovratnog stanja, ne mareći pri tome za budućnost i potrebe svojih potomaka za čistim i zdravim okolišem. Zbog toga se sve veća pažnja u znanstvenom i stručnom smjeru polaže u razvoj metoda i postupaka zaštite okoliša. Osim sada već standardnih metoda uzorkovanja i ispitivanja zraka, vode i tla...
Identifikacija onečišćenja u površinskim slojevima tla i utjecaj na zdravlje ljudi
Identifikacija onečišćenja u površinskim slojevima tla i utjecaj na zdravlje ljudi
Patricia Mlinarić
Promatrani procesi pedogeneze, tumačena morfologija i klasifikacija te definirane vrste ukazuju na sve funkcije i namjene tla. Postoji velik broj onečišćujućih tvari koje se svakodnevno akumuliraju u površinske slojeve tla i na taj način degradiraju njegovu kvalitetu. U osnovi postoje dva izvora onečišćenja tla, ono lokalno vezano uz industrijske procese i difuzno onečišćenje nastalo kao rezultat poljoprivrednih aktivnosti pri čemu dolazi do prirodnih atmosferskih procesa koji...
Indeksni parametri stijenske mase korišteni u inženjerskogeološkim istraživanjima
Indeksni parametri stijenske mase korišteni u inženjerskogeološkim istraživanjima
Benjamin Radetić
U inženjerskoj praksi je zbog složenosti, tehničkih ograničenja i visokih troškova mjerenja svojstava stijenske mase razvijen cijeli niz indeksnih veličina kojima se kvantitativno određuje kakvoća stijenske mase. Gotovo svi indeksi razvijeni su izravnim mjerenjem jedne ili više veličina koje su uspoređene s izmjerenim svojstvima stijenske mase u već riješenim inženjerskim zadaćama. U ovom završnom radu teorijski su detaljnije opisani sljedeći indeksni parametri: indeks...
Inovativni modeli smanjenja klimatskih promjena u gradovima
Inovativni modeli smanjenja klimatskih promjena u gradovima
Mateja Abramović
Klimatske promjene najveći su problem današnjice. Razvojem industrije, čovjek je razvio i negativne utjecaje na okoliš. Kako se mijenja okolina oko njega, tako postaje svjesniji opasnosti koja mu prijeti. Iako ih ne može zaobići, čovjek može nadvladati klimatske promjene mitigacijom i adaptacijom. U borbi protiv klimatskih promjena ključnu ulogu imaju gradovi. Sa gotovo polovicom ukupne populacije, gradovi su istovremeno najranjivija područja, ali i najveći izrodi inovativnih...
Integrirano višenamjensko korištenje i zaštita geotemperiranih voda Velikog Korenova
Integrirano višenamjensko korištenje i zaštita geotemperiranih voda Velikog Korenova
Klaudija Katalenić
U ovom diplomskom radu objašnjava se primjena geotermalne vode Velikog Korenova u vidu ekonomskog i socijalnog boljitka. Koristimo pojam cirkularne ekonomije kao ishodišne premise za razvoj održivog društva. Cirkularna ekonomija je antiteza dosadašnjem linearnom modelu ekonomskih aktivnosti. Ona mijenja poslovne strategije i poslovne planove u segmentu tehničko tehnoloških rješenja s ciljem dodane vrijednosti u ekonomsko financijskim analizama projekta. Ovaj rad upravo...
Interaktivna analiza kombiniranog načina temeljenja
Interaktivna analiza kombiniranog načina temeljenja
Monika Jakovljević
U ovom diplomskom radu predstavljeni su općenito temelji, njihova podjela na plitke i duboke temelje, zatim zasebna cjelina o pilotima. Posebno je opisan kombinirani način temeljenja te njihov proračun krutosti pilota i roštilja, i određivanje pomaka. Temelj je dio građevine kojim se opterećenja iz kontroliranog nadzemnog dijela prenose u prirodnu sredinu, tlo, na način da građevina bude upotrebljiva i stabilna. Temelj je sastavni dio svake građevine, a oblik temelja i dubina...

Pages