Pages

Biološka svojstva otpada
Biološka svojstva otpada
Matea Levanić
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem društvu i nastoji se tretirati tehnologijama i procesima da imaju što manji štetni utjecaj na okoliš. Biološka svojstva otpada podložna su promjenama uslijed starenja otpadnog materijala. U ovom završnom radu objašnjeno je koje su biorazgradive komponente u miješanom komunalnom otpadu te su ukratko opisane biološke metode obrade otpada te produkti takvih obrada. Zbog svojstva biorazgradnje, ova frakcija komunalnog otpada predstavlja...
Biološko pročišćavanje otpadnih voda na području grada Koprivnice
Biološko pročišćavanje otpadnih voda na području grada Koprivnice
Ivana Mlinarić
Temeljem koncepta održivog razvoja, voda se mora čuvati i štititi za sadašnje i buduće generacije što podrazumijeva i štednju vode pa samim time, u velikom dijelu i pročišćavanje otpadnih voda. Osnovna uloga uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je pročišćavanje do stupnja kakvoće koji osigurava da otpadna voda neće pogoršati i ugroziti prirodno stanje okoliša. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Koprivnice kapaciteta 100 000 ES (ekvivalent...
Biomonitoring onečišćenja vode i tla
Biomonitoring onečišćenja vode i tla
Doroteja Košćak
U današnjem svijetu i ubrzanom načinu života onečišćenje nije stran pojam. Zbog ljudskih potreba koje su svakim danom sve veće dolazi do onečišćenja kojima se ugrožavaju pojedine sastavnice okoliša, a time se narušava kvaliteta života. Voda je ključna potreba svim živim organizmima na Zemlji. Najugroženija je sastavnica okoliša zbog svoje zastupljenosti u prirodi i sposobnosti otapanja različitih tvari s kojima dođe u kontakt. U prošlosti je ljudsko opterećenje štetnim...
Bioraznolikost korovnih staništa u Hrvatskoj
Bioraznolikost korovnih staništa u Hrvatskoj
Tomislav Trojko
Hrvatska je zbog specifičnog geografskog položaja te karakterističnih ekoloških, klimatskih i geomorfoloških prilika po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe. Posljednjih nekoliko desetljeća širi se intenzivna poljoprivredna proizvodnja koja, među ostalim, dovodi i do gubitka bioraznolikosti. Tradicionalne korovne vrste posebno su ugrožene jer rastu pretežno na poljoprivrednim površinama. Jedan od ciljeva ovog rada bio je izraditi pregled korovnih staništa u...
Bioreaktorska odlagališta
Bioreaktorska odlagališta
Marija Pejić
Jedan od glavnih problema zaštite okoliša suvremenog društva je kontinuirani porast nastajanja otpada, a njegovo odlaganje na odlagalištima postaje sve opasnije i sve manje ekonomično. Rješavanje problema otpada prepoznato je kao jedan od najvećih prioriteta smanjenja onečišćenja okoliša. S toga je u mnogim zemljama održivo upravljanje otpadom, koje podrazumijeva i sprječavanje njegovog nastanka i smanjenje novih količina, postao glavni politički prioritet. Zato je i Republika...
Briga za zdravlje ljudi i okoliš u bioetičkom kontekstu
Briga za zdravlje ljudi i okoliš u bioetičkom kontekstu
Marija Sivonjić
Čovjek povećanim korištenjem prirodnih resursa uz razvoj raznorazne tehnologije, kako bi si što više olakšao život i životne navike, znatno utječe na okoliš. Ugrožavajući sastavnice okoliša čovjek direktno i indirektno utječe na svoje zdravlje. U svrhu povezivanja dva različita pojma, u našem slučaju zdravlje i okoliš, dolazimo do relativno nove znanosti bioetike. Ona međudjelovanjem različitih znanstvenih i izvan znanstvenih disciplina i struka, koje imaju...
Brtveni i drenažni sustavi u odlagalištu otpada
Brtveni i drenažni sustavi u odlagalištu otpada
Tomica Pintarić
U radu je opisana problematika brtvenih i drenažnih sustava odlagališta otpada, njihova gradnja, dijelovi i funkcije. U uvodnom poglavlju opisana je namjena odlagališta otpada kao složene geotehničke građevine, njena uloga i ciljevi. U drugom poglavlju opisane su funkcije temeljnih i pokrovnih brtvenih sustava odlagališta otpada te gradnja i svojstva različitih tipova barijera (CCL, GCL i GM) koje tvore takve sustave. U trećem poglavlju opisani su drenažni sustavi u odlagalištu i...
Cirkularna ekonomija u recikliranju LCD-a
Cirkularna ekonomija u recikliranju LCD-a
Dora Šušak
Jedan od najvećih problema današnjice je gospodarenje otpadom. U otpad svrstavamo i EE otpad koji zbog sve složenije strukture i građe predstavlja veliki izazov za današnje čovječanstvo. Zbog svoje kompleksne izvedbe i opasnih komponenata koje sadrži, kategoriziran je kao posebna kategorija otpada. Otpadni LCD zasloni također su u uzlaznoj putanji što se tiče količina, a budući da sadrže vrijedne komponente koje se mogu reciklirati – razvija se sve više postupaka kojima...
Desalinacija morske vode napajana fotonaponskim sustavima
Desalinacija morske vode napajana fotonaponskim sustavima
Lucija Cigula
Problematika ovog završnog rada se oslanja na vodu. Upoznati problemom dostupnosti pitke vode u svijetu, znanstvenici skreću pogled na dobivanje pitke vode iz mora. Ovdje je prikazan i objašnjen način rada postrojenja za desalinaciju morske ili boćate vode. Navedena su postrojenja u Hrvatskoj i ona velika u svijetu. Misleći pri tome na potrošnju energije, postrojenja se grade na način da se energija potrebna za postrojenje crpi iz obnovljivih izvora energije. Svrha korištenja...
Dimenzioniranje autonomnih fotonaponskih sustava za kućanstva
Dimenzioniranje autonomnih fotonaponskih sustava za kućanstva
Erica Svetec
U radu je opisan princip rada autonomnog fotonaponskog sustava za kućanstva. U prvom dijelu opisan je potencijal i način iskorištavanja Sunčeve energije u Hrvatskoj koja je potrebna za rad FN sustava. Drugi dio opisuje princip rada autonomnog FN sustava zajedno sa svim komponentama uključujući i funkcionalnost samog sustava. Dimenzioniranje sustava objašnjeno je pomoću metoda za izračun potrošnje u kućanstvu, broja potrebnih panela i kapaciteta akumulatora. Kako bi sustav bio...
Diskontinuiteti u stijenskim masama i njihova analiza u sklopu inženjerskogeoloških istraživanja
Diskontinuiteti u stijenskim masama i njihova analiza u sklopu inženjerskogeoloških istraživanja
Vedran Sanković
Proučavanje i analiza diskontinuiteta od izuzetnog je značaja kod promatranja stijene kao materijala na kojem se gradi ili kod eksploatacije stijenske mase. Pod pojmom diskontinuiteta se naziva bilo koji prekid geološkog kontinuiteta u stijenskoj masi koji ima malu ili nikakvu vlačnu čvrstoću i kod kojeg dolazi do potpunog gubitka kohezije. Analiza diskontinuiteta započinje njihovom podjelom s obzirom na procese njihova nastanka. Dio diskontinuiteta u stijenskim masama nastaje za...
Dizajn pilot reaktora optimalne geometrije za solarnu fotokatalizu u zaštiti voda i zraka
Dizajn pilot reaktora optimalne geometrije za solarnu fotokatalizu u zaštiti voda i zraka
Kristina Šimunković
Značajan tehnološki napredak u području pročišćavanja otpadnih voda predstavljaju tehnologije nove generacije kod kojih je umanjena potreba za korištenjem agresivnih i skupih kemijskih agensa i stvaranje sekundarnog otpada te kod kojih se koriste obnovljivi izvori energije. Jedni od najčešće korištenih procesa koji predstavljaju alternativu konvencionalnim metodama su napredni oksidacijski procesi bazirani na fotokemijskoj oksidaciji ili fotokatalizi uz umjetno UV ili...

Pages