Pages

Geostatistička interpretacija rezultata mjerenja refrakcijskih brzina
Geostatistička interpretacija rezultata mjerenja refrakcijskih brzina
Tajana Težak
Princip primjene geostatističke interpretacije koja se u literaturi često naziva i tehnika geostatističkog filtriranja, se temelji na dekompoziciji promatrane varijable na njene nezavisne elemente. U refrakcijskoj tomografiji osnovna je varijabla seizmička brzina, a nezavisni članovi od kojih je sastavljena se pripisuju fizikalnim svojstvima geomedija, odnosno geološkim značajkama sredine i artefaktima izazvanim primijenjenim seizmičkim metodama mjerenja, obrade i interpretacije....
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin
Geostatistički model prostorne razdiobe koncentracije nitrata na crpilištu Varaždin
Nikolina Klišanin
Ovim radom je izrađena analiza prostorne razdiobe koncentracije nitrata u podzemnoj vodi na crpilištu Varaždin kako bi se locirao točkasti izvor onečišćenja. Korišteni su rezultati postupka krosvalidacije, drugim riječima vrijednost varijance greške procjene i postavljena je slijedeća hipoteza: procjena s najmanjom varijancom greške locira izvor onečišćenja najbliže stvarnoj lokaciji. Zbog poznate lokacije deponije, bilo je moguće izmjeriti udaljenost između...
Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu
Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu
Marko Bradaš
Diplomski rad s temom „Geotehnička i geofizička istraživanja za potrebe izgradnje pogona za proizvodnju cementa u Obrovcu“ studenta Marka Bradaša opisati će geotehničke i geofizičke istražne radove koji su se izvodili. Ukupno je izvedeno 22 istražne bušotine, 19 seizmičkih profila plitkom seizmičkom refrakcijom (RF) i višekanalnom analizom površinskih valova (MASW) i 3 sondažne jame kojima je ispitana vodoupojnost terena. U radu će biti prikazana i laboratorijska...
Geotehnička istraživanja za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica
Geotehnička istraživanja za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica
Viktor Ricijaš
U ovom radu objašnjeni su i opisani geotehnički istražni radovi za potrebe polaganja trase ceste i temeljenja pješačkog mosta u NP Paklenica. Cilj istražnih radova je dobivanje pouzdanih informacija o fizičko-mehaničkim svojstvima tla na kojem se gradi. Geotehnički istražni radovi uključuju geoelektrično sondiranje i tomografiju, georadar, „in situ“ istraživanje Schmidtovim čekićem, istražno bušenje sa standardnim penetracijskim testom, te su izvršena granulometrijska...
Geotehnički aspekti odlagališta komunalnog otpada
Geotehnički aspekti odlagališta komunalnog otpada
Maja Sever
Otpad je jedan od ključnih ekoloških problema današnjice. Neselektivnim bacanjem otpada iz kućanstava i iz proizvodnje, od često vrlo vrijednog otpada proizvodi se smeće (degradirani otpad). Dodatni je problem što se vrlo često uz redoviti odvoz taj degradirani otpad odlaže na divlja odlagališta. Tek je u posljednje vrijeme u procesu približavanja standardima Europske Unije počelo intenzivnije ulaganje i izgradnja suvremenih uređenih odlagališta. Odlagalište komunalnog otpada...
Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima
Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima
Rina Vuković
U ovom je završnom radu definiran pojam otpadnih baterija i akumulatora te opisan način gospodarenja otpadnim baterijama ili akumulatorima koji uključuje sustav sakupljanja, sustav obrade/recikliranja, zbrinjavanje ostataka nakon obrade i naknadu za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima. Otpadne baterije ili akumulatori su one baterije ili akumulatori koji se ne mogu ponovno koristiti te su namijenjeni za obradu i/ili recikliranje. Većina otpadnih baterija klasificira se kao...
Gospodarenje otpadnim muljem
Gospodarenje otpadnim muljem
Igor Plantak
Otpadni mulj i njegovo zbrinjavanje sve je aktualnija tema današnjice. Količine i načini zbrinjavanja muljeva razlikuju se od zemlje do zemlje, no metode su pretežito jednake. Kako bi se mulj mogao zbrinuti što prihvatljivije za okoliš, potrebno ga je najprije obraditi i dovesti u što inertnije stanje, a zatim odrediti njegovu daljnju uporabu. U uvodnom dijelu rada obrađena je problematika i načini nastajanja otpadnog mulja općenito, dok je u daljnjem dijelu rada objašnjena...
Gradnja nasipa za obranu od poplava
Gradnja nasipa za obranu od poplava
Manuela Šestanj Perić
U radu je opisana problematika hidrotehničkih nasipa, način njihove gradnje te kontrolni postupci koji se poduzimaju tijekom gradnje. U uvodnom dijelu opisan je cilj rada, a udrugom poglavlju različiti dijelovi hidrotehničkih nasipa. U trećem poglavlju navode se istražni radovi koje bi trebalo obaviti duž lokacije budućeg nasipa te su opisana laboratorijska ispitivanja koja treba obaviti na uzorcima tla s pozajmišta materijala. U četvrtom poglavlju opisan je način gradnje...
Hidraulički edometar
Hidraulički edometar
Aleksandra Lisičak
Edometar je uređaj kojim se ispituje stišljivost tla, a u njega se ugrađuje neporemećeni uzorak tla kružnog presjeka. Opterećenje se nanosi postepeno tako da je slijedeće uvijek dvostruko veće od ranijeg. Hidraulički edometar razlikuje se od konvencionalnih po tome što se konsolidacijski tlak primjenjuje hidraulički i do gornje površine uzorka prenosi preko savitljive gumene membrane, što se može koristiti za mjerenje promjene volumena uzorka. Mjerenje se može vršiti ručno...
Hidrogeološka obilježja izvora vode na području sjeveroistočnog dijela Prigorja
Hidrogeološka obilježja izvora vode na području sjeveroistočnog dijela Prigorja
Filip Lovrić
Cilj ovog rada je na temelju hidrogeoloških obilježja procijeniti vrijednost zaliha pitke vode u području tzv. sesvetskog Prigorja koji pripada jugoistočnim obroncima Medvednice. Izvori Medvednice su općenito male izdašnosti, ali mnogobrojni, što omogućuje opskrbu vodom manjih naselja. Poznatih izvora je oko 230. Naselja koja imaju vodozahvate pod lokalnom samoupravom na području istraživanja su: Kašina, Planina Gornja, Planina Donja, Blaguša, Jesenovec, Glavnica Donja, Glavnica...
Hidrogeološke karakteristike izvora Kupe
Hidrogeološke karakteristike izvora Kupe
Ivica Knapić
U diplomskom radu je ukratko opisan geografski položaj samog izvorišta rijeke Kupe, kao i osnovne prirodne značajke područja Gorskog kotara. Izuzetno bogatstvo oborinama kao i otvoreni krški karbonatni pojas koji ima relativno visoku retencijsku sposobnost glavni su razlozi što su u zoni istjecanja sliva izvorišta Kupe formirana najveća izvorišta u Gorskom kotaru. Sliv je drenažno usmjeren prema Panonskoj depresiji, ali je za ukupnu hidrogeologiju Gorskog kotara važno istaknuti da...
Hidrogeološke značajke izvora Crne i Bijele rijeke na području Plitvičkih jezera
Hidrogeološke značajke izvora Crne i Bijele rijeke na području Plitvičkih jezera
Karolina Sabol
Krš je krajolik specifičnih površinskih formi koji je uglavnom razvijen u karbonatnim stijenama. Osnovna svojstva krških terena su nedostatak stalnih površinskih tokova, pojava ponora i zatvorenih depresija, brojne kaverne i podzemni kanali te postojanje velikih krških izvora. Nacionalni park Plitvička jezera biser su hrvatskog krša te se čini kao da prkose prirodnim zakonitostima krša jer čine jednu od najljepših vodenih oaza u Dinarskom kršu. Tu se nalaze i brojni stalni...

Pages